Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Falun har fått utmärkelsen vattensäker kommun. Representanter från kommunen och Svenska Livräddningssällskapet framför utomhusbassängen på Lugnet.

Falun är nu en "Vattensäker kommun"

Falun har fått utmärkelsen "Vattensäker kommun." Prisutdelningen skedde i samband med den årliga bad- och båtvettsuppvisningen för elever i årskurs 2 och 3 idag på Lugnet.

Tillgången till vatten och möjligheten att kunna vistas i och vid vatten är en stor påverkansfaktor för Falubornas hälsa.

Att barn, unga, funktionshindrade och äldre känner en trygghet i och vid vatten skapar bättre förutsättningar för rika naturupplevelser och ett aktivt liv.

I kommunens folkhälsoprogram slås det fast att Falu kommuns arbete ska fokusera på att ge goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar och aktivt verka för att ge jämlika förutsättningar för alla Falubor att ha en god hälsa. I detta arbete är trygga och säkra miljöer mycket viktiga.

För att långsiktigt skapa samverkansformer som leder till ökad trygghet och glädje i och vid vatten bedriver kultur- och fritidsförvaltningen ett treårigt projekt som delfinansieras genom Folkhälsorådet.

- Vi är nu mycket stolta över att efter över ett års arbete ha fått utmärkelsen Vattensäker kommun. Arbetet har letts av kultur och fritidsförvaltningen, men framgången bygger på gott samarbete med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, stadskansliet och barn- och utbildningsförvaltningen. Vi har också samarbetat med Falu SS och handikapporganisationerna. Vi har haft stort stöd och gott samarbete med Svenska livräddningssällskapet under hela processen och tackar för detta, säger Tomas Jons, kommunens fritidschef.

En vattensäker kommun – vad är det?

Så här skriver Svenska Livräddningssällskapet om Vattensäker kommun. Falu kommun uppfyller alla sex kriterier:

Enligt lagen om skydd mot olyckor har alla Sveriges kommuner ansvar för att försöka att förhindra vattenolyckor genom förebyggande arbete. Vi vill hjälpa kommunerna att öka vattensäkerheten genom att ge råd om effektiva insatser. Som ett led i detta arbete har SLS tagit fram sex kriterier eller delmoment som var för sig och tillsammans kommer att innebära en ökad vattenkunskap och därmed en ökad vattensäkerhet. Vi kallar detta arbete för En vattensäker kommun.

Punkt 1

Kommunen ska i sitt handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) tydligt ange vem som har ansvar för vattensäkerhetsfrågor. Detta gäller både skötsel av material och anläggningar, information samt tillsyn enligt LSO 5 kap 1§. Man ska bedriva ett kontinuerligt dokumenterat uppföljningsarbete med inventering och hantering av risker.

Punkt 2

Skolan ska tydligt kunna dokumentera att man uppfyller skolans mål i form av att man:

  • Senast under sjätte skolåret kan simma enligt definitionen i läroplanen för grundskolan.
  • Senast under nionde skolåret kan hantera nödsituationer vid vattnet. Häri innefattas också första hjälpen och HLR.

Punkt 3

Kommunen ska ha en tydlig plan för hur man ökar simkunnigheten och höjer säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Här skall särskilt beaktas personer med särskilda behov.

Punkt 4

All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall. Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.

Punkt 5

Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar och på andra sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta dels säsongsanpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen

Punkt 6

I kommunen ska finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.

Sidan uppdaterad 2018-06-04