Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Falualliansen fick igenom reviderad budget

Vid torsdagens kommunfullmäktige gick styrande Falualliansen fram med en gemensam budget, som med några mindre förändringar bygger på den budget som antogs av fullmäktige i juni.

- Att med kort varsel genomföra större förändringar i en reviderad budget, strax innan årsskiftet, skulle medföra störningar för förvaltningar som inte är motiverade, säger Joakim Storck.

Falu kommuns budget för 2019 omsluter 3,4 miljarder kronor. Skolans område tar större delen av kakan, nästan 40 procent.

- Jämfört med budgeten som lades i juni, gör vi ett tillskott på ytterligare 10 miljoner kronor. Det handlar bland annat om 3,2 miljoner kronor för ökade kostnader gällande kollektivtrafiken, 1,6 miljoner kronor för att se till att den beslutade Kretsloppsparken kan byggas på Ingarvet, vi lägger 1,5 miljoner kronor på Svenska skidspelen 2019 och 900 000 kronor till Räddningstjänsten Dala Mitt i utökat ägarbidrag, säger Joakim Storck.

Budgetärendet gick till votering där utfallet blev att Falualliansens förslag fick flest röster med 30 mot 20 nej. Tio ledamöter avstod från att rösta och en ledamot var frånvarande.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade lagt ett gemensamt budgetförslag, och även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna hade inkommit med egna förslag till budgetar.

Flera nämnder mot underskott

Inför fastställande av årsplan med budget 2019-2021 fanns Sari Nilsson, tf ekonomichef, på plats för att informera om läget kring Falu kommuns ekonomi just nu.

Hon pekade bland annat på att en omvärldsanalys gör gällande att högkonjunkturen når sin topp i år och att en konjunkturavmattning kommer att synas tydligare nästa år. När konjunkturen återgår till normalläge, blir också sysselsättningsutvecklingen skatteunderlagets reala tillväxt svagare. Befolkningen i Falun beräknas öka de kommande åren.

För 2018 är det 66 miljoner kronor det budgeterade resultatet för helåret. Den senaste prognosen (per den 31 oktober) pekar på att resultatet kommer att stanna vid 23 miljoner kronor.

Fler av nämnderna ser ut att hamna på rejäla underskott. Prognosen pekar exempelvis på att socialnämnden går -60 miljoner kronor, omvårdnadsnämnden -17 miljoner kronor och barn- och utbildningsnämnden -5 miljoner kronor.

Medborgarförslag om säkrare skolväg

Vid kommunfullmäktiges sammanträde fanns även Magdalena Enlöf från Enviken på plats. Hon var där för att presentera sitt medborgarförslag med rubriken ”Säkra skolvägar för barnen i Enviken”.

Magdalena inledde sin presentation med att visa en film på hur det kan se ut vid Korsvägen, när skolbarnen ska passera den hårt trafikerade riksväg 50, och tryckte på under sin presentation om hur trafikfarlig platsen är.

I sitt medborgarförslag lägger hon förslag om att gångtunnel ska byggas under riksvägen, att trottoarer ska byggas på båda sidorna om Marnäsvägen, att skarpare belysning ska sättas upp, att hastigheten sänks och att snöröjningen av befintliga gång- och cykelvägar skärps till.

– Jag hoppas att förslaget tas på allvar och att en förbättring görs för att säkra upp barnen väg till och från skolan, säger Magdalena Enlöf.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Sidan uppdaterad 2018-11-27