Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mikrofon

Kommunfullmäktige: Detaljplaner och medborgarförslag om konserthus

Nu är även kvartersmarken i detaljplanen för kvarteret Rödbro antagen av kommunfullmäktige. Några intressanta medborgarförslag presenterades också under sammanträdet.

Kvarteret Rödbro, där parkeringen vid Knutpunkten ligger i dag, fick ett förslag till detaljplan redan 2014.

Efter att kommunfullmäktige i september 2018 antagit detaljplanen beslutade länsstyrelsen att upphäva kommunens antagandebeslut för den del som omfattade kvartersmarken.

Länsstyrelsen motiverade upphävandet med att ett genomförande av detaljplanen med bostäder kan bli olämpligt med hänsyn till människors hälsa vad avser buller.

Den del av detaljplanen som inte omfattades av upphävandebeslutet vann laga kraft den 21 december 2018.

Den del av planområdet som omfattar kvartersmarken har därefter kompletterats med planbestämmelser som anger att kvarteret ska bebyggas som ett mot angränsande gator slutet kvarter så att en kringbyggd gård bildas. Allt för att uppnå acceptabla bullernivåer.

Vidare har planbestämmelser lagts till som med syfte att tillkommande byggnader ska gesen utformning som tar hänsyn till riksintresset för kulturmiljö och Världsarvet Falun.

Får pengar ur fonder

Kommunfullmäktige beslutade också om anslag ur Stiftelsen Falu Stads Besparingsfond.

Equmenia i Falun beviljas 8 100 kronor, Falu vävstuga beviljas 8 100 kronor, Ria Hela Människa i Falun beviljas 47 700 kronor.

Borgärdets vägförening får 35 000 kronor i bidrag ur Samfond K1. Avsikten med bidraget är att den offentliga utsmyckningen av Svärdsjö ska kunna bibehållas på nuvarande nivå vad gäller rabatter, övriga blomsterarrangemang, julgran med mera.

Medborgarförslag om nytt konserthus

Arkitekterna Jack Hansson och Arne Ludvigsson lämnade i augusti in ett medborgarförslag, om att bygga ett nytt konserthus på Gamla Postenparkeringen.

Duon fanns på plats vid kommunfullmäktiges sammanträde för att presentera sitt förslag närmare.

De båda arkitekterna har ritat ett konserthus som har Musikverein i Wien som förebild, och menar att det skulle bli en sporre för Dalarnas musiker. Konserthallen skulle ha 800 sittplatser.

Markplanets parkering behålls genom att byggnaden står på pelare. Totalt omfattar förslaget 282 parkeringsplatser, cirka 100 fler än vad dagens parkering har.

Bygget av själva konserthuset beräknas till 156,6 miljoner kronor och de underliggande parkeringsvåningarna till 93,4 miljoner kronor.

Förslaget remitterades till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Att öppna upp möjligheten för att kunna parkera sin bil på skolgårdar under lov, att bygga ett utegym på Roxnäs, att bygga ett kallbadhus i Roxnäs, att bygga ett bullerplank utefter Hanröleden vid Kålgården, och fixa en rullstolsgunga till lekparken i Nybroparken var andra medborgarförslag som hanterades av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2019-09-13