Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Tidigare styrelse, kommunstyrelsen och tidigare vd kritiseras i revisionsrapport

En granskning av arbetsmiljö, upphandling och vd:s utövning i det kommunala bolaget Lugnet i Falun AB, Lufab, har genomförts av KPMG på uppdrag av kommunrevisionen. I granskningen framkommer kritik inom flera områden.


Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolaget utformat en ändamålsenlig styrning och organisation av sina upphandlingar, samt om den interna kontrollen har varit tillräcklig och ändamålsenlig.

Granskningen har också innefattat arbetsmiljöansvar.

KPMG bedömer att bristen av en tydlig målbild och prioriteringar från ägaren, Falu kommun, har lett till spänningar och bristande samverkan mellan kommunen och Lufab. Det har även lett till spänningar och motsättningar internt.

Enligt rapporten har föregående bolagsstyrelse inte agerat tillräckligt på de problem som har varit kända, men den nya bolagsstyrelsen som tillträdde i maj 2019 anses ha agerat kraftfullt.

KPMG anser även att kommunstyrelsen har brustit i sin uppsiktsplikt och i sitt ansvar att samordna verksamheterna i bolagen och kommunen.

Upphandlingar

Bedömning görs också att bolaget inte följer det internkontrollsystem som finns inom Falu kommun.

För kommuner och kommunala bolag gäller Lagen om offentlig upphandling, LOU. För upphandlingar som gäller lägre belopp kan man använda sig av så kallad direktupphandling, men det kan inte användas från olika bolag av samma tjänst om det totala beloppet överstiger 100 000 kronor.

Enligt rapporten har bolaget inte säkerställt att LOU följs vid upphandlingar och inköp. Inte heller har bolaget säkerställt att Falu kommuns upphandlingspolicy och riktlinjer efterlevs vid direktupphandlingar och det saknas dokumentation.

Analysen av ett antal genomförda direktupphandlingar visar att bolaget inte följt Falu kommuns riktlinjer vid genomförande av direktupphandlingar, inga egna riktlinjer har heller inte funnits fastställda.

Vidare finns inga direktupphandlingar diarieförda. Inte heller har direktupphandlingarna konkurrensutsatts så som lagen kräver. Dokumentationen anses mycket bristfällig.

Arbetsmiljö

Granskningen anser att det har funnits stora brister inom arbetsmiljöområdet inom Lufab och att tillräckliga åtgärder inte vidtagits. Arbetsmiljöarbetet har intensifierats under senare tid och flera åtgärder har vidtagits.

Rekommendationer

Bolagsstyrelsen rekommenderas att fastställa rutiner för direktupphandling och internkontroll baserat på kommunens riktlinjer, och fastställa rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och följa upp att rutiner och riktlinjer efterlevs.

Vidare rekommenderas kommunstyrelsen att ha bättre insyn i bolaget så att uppsiktsplikten av bolaget följs.

– Jag ser väldigt allvarligt på det som framkommer i rapporten. Det är bra att granskningen nu har gjorts och vi kommer att gå till botten med det här, säger ordförande i Lufab, Veronica Zetterberg (M) som kallar till ett extra styrelsemöte kommande tisdag, den 19 november, för att besluta vilka åtgärder som ska vidtas.

– Rapporten är väl utförd anser jag och kommer att bli ett bra verktyg för styrelsen att arbeta vidare med, säger vice ordförande i Lufab, Ragnar Kroona (S).

– Det är svidande kritik i rapporten. Situationen som har varit i Lufab visar att vi nu omgående måste se till att styrningen och ledningen av de kommunala bolagen förbättras avsevärt, det är nu mitt ansvar att se till att nödvändiga åtgärder vidtas, säger kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C).

Sidan uppdaterad 2019-11-13