Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

mikrofoner

Beslutat av kommunfullmäktige 21/11

Nu har Falu kommun både en ny besöksnäringsstrategi och en ny parkeringsstrategi. Detta efter att kommunfullmäktige vald att anta och godkänna dem vid torsdagens sammanträde.

Besöksnäringsstrategin återremitterades av kommunfullmäktige i maj i år med motiveringen att det saknades ett tydligt hållbarhetsperspektiv i strategin.

Efter att den omarbetats, så kunde kommunfullmäktige godkänna den vid torsdagens sammanträde.

Falu kommun ingår i Sveriges fjärde största besöksnäringsregion med bland annat Lugnet, Runn och Världsarvet som stora besöksmål.

Besöksnäringsstrategin ska vara ett verktyg för att stärka Faluns attraktions- och konkurrenskraft som destination och därigenom bidra till ökad tillväxt.

I besöksnäringsstrategin används begreppet Falun för hela det geografiska området Falun.

– Falun ska bli en ännu bättre ort för besöksnäringen. Strategin kommer att vara ett en bra hjälp i det arbetet, säger kommunalrådet Mats Dahlberg (M).

I Falun omsätter besöksnäringen i dag cirka 585 miljoner kronor per år, varav cirka 55 miljoner kommer från utländska besökare.

I strategin anges följande punkter som övergripande mål:

  • Falun ska dubblera turismomsättningen fram till 2030.
  • Falun ska vara en destination i världsklass, vilket innebär 100 procent nöjda gäster.
  • Falun ska uppfattas som en destination.

En ny parkeringsstrategi

Kommunfullmäktige beslutade också att anta en ny parkeringsstrategi för Falu tätort.

Parkeringsstrategin ska hjälpa politiker och tjänstemän att resonera, prioritera och styra samhällsutvecklingen i olika situationer. Den ska även fungera som ett styrdokument för parkeringsfrågor i planerings-, exploaterings-, etablerings- och bygglovsprocesserna.

Även cykelparkering ingår i parkeringsstrategin.

Effektmålen i strategin är följande:

  • Hälsopåverkande utsläpp och bullerstörningar från vägtrafiken ska minska.
  • Klimatpåverkande utsläpp från fordonstrafiken ska minska.
  • Tillgängligheten till Falu centrum ska fortsatt vara god för de som behöver åka bil.
  • Trafikmiljön ska ges en mer estetisk tilltalande utformning.

– Det här är ett hallelujah-moment. Det är glädjande att vi är här och antar parkeringsstrategin. Nu börjar jobbet. Jag är också glad över att cykelparkering ingår i strategin, säger ledamoten Jenny Drugge (C).

Flytta turistbyrån till Stora torget

Ett antal medborgarförslag som lämnats in hanterades också av kommunfullmäktige.

Kjell Gustafsson från Sundborn fanns på plats för att presentera sitt medborgarförslag om att flytta turistbyrån från sin nuvarande plats till en lokal vid Stora torget.

– Det är i centrum som vi har de största turistströmmarna och till Stora torget dras alltid turisterna. Jag tycker att det är naturligt att flytta turistbyrån för den ska givetvis vara rätt placerad sett till var vi har flest turister, säger Kjell Gustafsson.

Kommunfullmäktige valde att remitterade ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ett annat medborgarförslag handlade om att sätta upp solenergiceller på Tisken.

Enligt förslagsställaren skulle detta vara en lösning som både ger energi, blir en attraktion och sätter Falun än mer på kartan när det gäller solenergi.

Kommunfullmäktige remitterade även detta förslag till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Här hittar du handlingarna till kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2019-11-22