Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mikrofoner

Beslutat av kommunfullmäktige 6/2

Falu kommun inför nu en enhetstaxa för plats i förskola och pedagogisk omsorg. Det var ett av besluten som fattades vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde.

I dag har kommunen en komplicerad avgiftsmodell för barnomsorg, vilket har gjort att omfattande korrigeringar behövts göras i efterhand.

Nu införs istället enhetstaxa som blir lättare att förstå, är rättvis och effektiv att administrera. Modellen stödjer att det blir mer rätt från början och behovet av manuell hantering, korrigeringar kan förväntas minska.

Falu kommun ska i och med förändringen kunna erbjuda bättre service till vårdnadshavare, bland annat genom e-tjänster och tydligare information.

Enhetstaxan ska införas från och med 1 april 2020. Enhetstaxa innebär att avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst, oavsett hur många timmar per vecka barnet vistas på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen.

Vårdnadshavarnas sysselsättningssituation (arbetande, studerande, arbetslös eller föräldraledig) saknar betydelse för avgiftens storlek. Med enhetstaxa upphör alltså den särskilda avgiftsnivå som idag finns för arbetslösa och föräldralediga.

–Nu ska det bli lätt att göra rätt, säger Björn Ljungqvist (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade också att höja låginkomstskyddet så att vårdnadshavare med en hushållsinkomst som understiger 15 000 kronor per månad före skatt får avgiftsfri förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Även låginkomstskyddet börjar gälla från den 1 april 2020.

Ny dagvattenstrategi antagen

Falu kommun får även en ny dagvattenstrategi efter beslut i kommunfullmäktige. Den förra antogs redan 2008.

Dagvattenfrågan blir allt viktigare i samhällsbyggandet. Klimatförändringarna medför dels större mängd nederbörd och dels intensivare nederbörd, vilket ger större flöden. Detta ökar risken för översvämningar.

Det är bakgrunden till att upprätta en ny strategi.

Dagvatten är regn, avsmält snö eller framträngande grundvatten, som tillfälligt avrinner från tak, tomtmark, vägar och tätorternas övriga hårdgjorda ytor.

Dagvattenstrategin beskriver Falu kommuns vilja och ambitioner beträffande dagvatten. Strategin är uppdelad i två delar. Den första delen utgör själva dagvattenstrategin med mål och riktlinjer. Här finns även beskrivet varför det är viktigt att arbeta med dagvatten och vilka verktyg som kommunen har till sitt förfogande.

Den andra delen beskriver dagvattenfrågor i exploateringsprocessen från planering till drift samt ansvar och roller för berörda aktörer. Även finansiering och ekonomiska konsekvenser av dagvattenstrategin behandlas i del 2.

Här hittar du handlingar och protokoll från kommunfullmäktige

Sidan uppdaterad 2020-02-07