Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Mikrofoner uppradade på ett bord

Beslutat av kommunfullmäktige 5/3

Nu får Falun ett nytt naturreservat – Björnöarna. Det var ett av besluten som kommunfullmäktige fattade vid sitt senaste sammanträde.

Sjön Runn med sina öar har mycket höga rekreationsvärden och är sedan 2017 utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Nu har kommunfullmäktige beslutat om att Naturreservatet Björnöarna ska bildas.

Naturreservatet Björnöarna omfattar öarna Stora Björnö, Lilla Björnö samt Södra och Norra Björnungen. Reservatet ligger i den nordöstra delen av Runn, cirka 8 kilometer sydost om Falu centrum.

Spår efter tidigare generationer, som gamla åkrar och en husgrund finns på Stora Björnö, som är en stor och i det närmaste obebyggd ö med en varierad och intressant naturmiljö. Den sydöstra halvan ingår i reservatet.

Lilla Björnö ger besökaren ett orört intryck och bitvis är skogen naturskogsartad. Dominansen av tall är inte lika stor som på övriga öar i reservatet. Lilla Björnö har stor betydelse för den biologiska mångfalden och upplevelsen av en förhållandevis orörd natur ska prioriteras vid skötseln av ön. För att tillgängliggöra området för friluftslivet ska en rastplats anläggas på öns nordvästra spets.

Björnungarna - två mindre öar

Björnungarna består av två mindre öar med delvis olika karaktär.

Norra Björnungen är relativt orörd, med steniga stränder och därför svårtillgänglig med båt. Skogen är talldominerad. Den dåliga tillgängligheten gör att ön är av mindre betydelse för friluftslivet och de biologiska värdena bör prioriteras. Platser för strandhugg med kanot eller kajak kan dock försiktigt röjas fram i strandzonen.

Södra Björnungen utgörs av en långsmal åsformation. Ön är flitigt utnyttjad av det rörliga friluftslivet. Stabergs båtklubb använder den som klubbholme. Flytbrygga, grillplats och torrdass har anlagts på öns östra sida. På öns västra sida pågår arbete med ytterligare en rastplats. På södra Björnungen bör friluftslivet prioriteras framför de biologiska värdena.

Nytt trafiksäkerhetsprogram antaget

Kommunfullmäktige beslutade också att anta ett framtaget trafiksäkerhetsprogram för Falu kommun.

Trafiksäkerhetsprogrammet ska peka ut inriktningen på kommunens trafiksäkerhetsarbete på kommunens gator och vägar. De kommunala gatorna och vägarna återfinns i huvudsak i Falu tätort.

Programmet redovisar strategier för att uppnå mål i trafikstrategin samt det nya delmålet, antalet oskyddade trafikanter som skadas på kommunens gator ska minskas till år 2030, jämfört med hur det ser ut i dag.

Medborgarförslag skickades vidare

Ett medborgarförslag hade kommit in där förslagsställaren vill att ”Kulturhuset Tio14” ska byta namn till ”Kulturhuset Selma Lagerlöf”.

Förslagsställaren menar att det skulle vara ett enkelt sätt att lyfta fram en av de mest kända författarna som samtidigt är en av de mest okända Faluborna, då många inte vet om att författaren bodde i Falun under en stor del av sitt liv.

Kommunfullmäktige valde att skicka förslaget vidare till kultur- och fritid för fortsatt hantering.

Allmänhetens åkning finns på Lugnets isytor.

Nu föreslår en förslagsställare i inlämnat medborgarförslag att kommunen också ska kunna erbjuda öppna tider för aktiviteter på planerna i sporthallen, när de inte används för inbokade evenemang.

Förslagsställaren menar att man skulle kunna erbjuda innebandy på en plan, basket på en annan och handboll på en tredje.

Ingen planerad och uppstyrd match ska förekomma, utan precis som vid allmänhetens åkning ska rörelseglädje och aktivitet vara i fokus. De som vill spela gör det på en yta, och de som bara vill dribbla, skjuta, passa gör det på en annan yta.

Kommunfullmäktige skickade förslaget vidare till kultur- och fritid för fortsatt hantering.

Här hittar du handlingar och protokoll Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-06