Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Bansträckningen ändras inte efter beslut i nämnden

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte att undersöka möjligheterna till ändrad bansträckning av den nya asfaltbanan på Lugnet. Det beslutet tog nämnden vid sitt senaste sammanträde.

Diskussionerna kring den nya asfaltbanan på Lugnet har varit många de senaste veckorna. Vid sitt senaste sammanträde hade därför kultur- och fritidsnämnden på nytt asfaltbanan med på ärendelistan.

–Ärendet ledde till en längre diskussion. Ett yrkande att ge uppdrag till förvaltningen att undersöka möjligheterna till ändrad bansträckning vann inte stöd vid votering. Det svar jag som ordförande gett till kommunstyrelsen angående ändrad bansträckning den 5 juni ansågs vara tillräckligt, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

I sitt ordförandesvar till kommunstyrelsen skrev Parsjö Tegnér bland annat: ”En alternativ sträckning av banorna är rent teoretiskt möjlig, men inte enligt nu gällande beslut. Inom ramen för nu gällande beslut från länsstyrelsen samt bidrag från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet bedöms inte sträckningen kunna göras om. En alternativ sträckning kräver ett nytt dispensbeslut från länsstyrelsen samt innebär risk för att allmänna arvsfondens och riksidrottsförbundets bidrag förfaller. En alternativ sträckning bedöms inte rymmas inom nuvarande budgetramar då entreprenadkostnaden väsentligt skulle öka som en följd av pågående entreprenad avbryts. Avtal är slutna mellan Lugnet i Falun AB och entreprenören med de förpliktelser det innebär.”

För att göra ingreppet i kulturmiljölandskapet mindre påtagligt har Lugnet i Falun AB i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen och länsstyrelsen fattat beslut om följande åtgärder:

  • Att anlägga rödfärgad asfalt och rött grus i reservatsområdet. Detta efter samråd med kommunantikvarie samt landskapsarkitekt.
  • På den övre, norra slingan sänks banan ytterligare cirka 10 centimeter för att följa befintlig mark i högre grad.
  • Eventuellt kommer en del av övre norra slingan på cirka 400 meter att bli smalare.
  • Belysningsstolpar anpassas till kulturmiljön genom ändamålsenlig färgsättning, detta i samråd med kommunantikvarie samt landskapsarkitekt.

Fortsatt hyresbidrag till Falu IF

Falu kommun kommer att betala hyresbidrag till Falu IF för tälthallen på Lugnet fram till september.

Sedan 2015 hyr Falu IF tälthallen på Lugnet av ett lokalt bolag. Föreningen får ett bidrag av kommunen för att täcka hyreskostnaderna.

I maj i år fick förvaltningen i uppdrag att utreda framtida isytor på Lugnet. Utredningen kommer att omfatta olika alternativ, och ska också beskriva konsekvenser av alternativen i termer av både ekonomi och verksamhet.

Utredningen är inte klar ännu och kommer att rapporteras för nämnden i september.

– I väntan på fortsatt utredning av isytorna på Lugnet så blev beslut att betala hyran för tälthallen fram till september. Då har nämnden ett underlag till beslut att ta ställning till. Det ska tas fram i samarbete med Lugnet i Falun AB, säger Svante Parsjö Tegnér.

Förändring av biblioteksverksamheten i Hosjö

Det blir också en förändring av biblioteksverksamheten i Näs, Hosjö.

Biblioteket har delat lokalt och samarbetat med Näs fritidsgård under många år.

När fritidsgården nu ändrar sin arbetsform och flyttar ur lokalen får de konsekvenser för biblioteksverksamheten.

– Nämnden beslutade att rikta om resurserna mot mer uppsökande verksamhet mot prioriterade målgrupper som barn och unga. Bland annat kan det leda till ökat samarbete mellan bibliotekets personal och fritidsverksamhet. Det finns även möjlighet att knyta denna verksamhet till projektet "Stärkta bibliotek" som har finansiering via statsbidrag, säger Svante Parsjö Tegnér.

Ingen Kårekanin - ung förslagsställare på plats

Ett medborgarförslag om att bygga en Kårekanin vid Falu gruva hade nämnden också att hantera. Nämnden fick besök av förslagsställaren som var 4 år och hennes föräldrar.

–Hon ville att vi istället för den nedbrunna Kårebocken skulle bygga upp en Kårekanin. Hennes egen kanin hette Nissi. Sara Hedström som var föredragande tjänsteperson berättade sagan om Kårebocken och att det tyvärr inte var nämnden som bestämmer utan de som har hand om gruvan som får fundera på den saken. Nämnden konstaterade att det lovade gott för framtiden med så ungt politiskt engagemang, säger Svante Parsjö Tegnér.

Nej till arbetsledartjänst i Staberg

Någon finansiering av arbetsledartjänst för skötsel av Stabergs barockträdgård ser nämnden att man inte klarar av.

– Beslut blev, efter votering, att då nämnden saknar ekonomiska medel så saknas möjligheter att ordna en arbetsledartjänst för praktikanter vid Stabergs barockträdgårdar, utöver den befintliga trädgårdsmästare som vi har, säger Svante Parsjö Tegnér.

Vika IF anlägger multisportyta

Nämnden såg mycket positivt på att Vika IF får möjlighet att anlägga en multisportyta vid gamla fotbollsplanen.

Ytan ska täckas av ett plastgolv där olika sporter som till exempel innebandy kan spelas.

Kommunen kommer att teckna ett 10-årigt avtal med Vika IF om nyttjanderätt av marken.

Sidan uppdaterad 2020-06-23