Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild över ledamöterna som sitter i sina bänkar.

Beslutat av kommunfullmäktige 15 oktober

Falun får ett nytt naturreservat. Kommunfullmäktige beslutade vid sitt senaste sammanträde att Naturreservatet Våckelbergets skogar bildas.

Det aktuella området ligger cirka en mil norr om Enviken. Kommunen har klassat Våckelbergets skogar som ett särskilt värdefullt naturområde efter metodiken i Falu kommuns naturvårdsprogram.

Det huvudsakliga syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla den biologisk mångfalden. Området innehåller värdefulla naturmiljöer av olika karaktär: gammal barrblandskog med rik förekomst av död ved, granskogspartier, fuktstråk med högörtsflora, blockrika rasbranter och hällmarksskog med flerhundraåriga tallar.

Variationen av miljöer är särskilt gynnsamt för en hög biologisk mångfald som ökar allt eftersom naturskogskvaliteterna utvecklas. Ett annat syfte är att tillgodose och utveckla områdets rekreations- och friluftslivsvärden.

– Det nya naturreservatet angränsar till det statliga naturreservatet som finns på toppen av berget. Det är ett värdefullt område, säger Susanne Martinsson (C), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ny bibliotekssamverkan

Falun kommer att tillsammans med de andra 14 dalakommunerna och Region Dalarna att gå in i bibliotekssamverkan Dalarna. Det handlar om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken och länsbiblioteket.

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas rätt till information, kunskap, bildning och kultur.

Det pågår en gemensam upphandling av ett bibliotekssystem för samtliga kommuner och som ska ersätta de egna system som respektive bibliotek har.

Det gör att Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var i länet de bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv beställa och låna böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på ett och samma bibliotekskort.

– Falun kommer att bli värdkommun för samarbetet, säger Svante Parsjö Tegnér (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna det nya samverkansavtalet.

Falun tar värdskapet för GYSAM

GYSAM är en samverkan för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner.

Verksamheten har fram tills nu inrymts under Falun-Borlänge-regionen, men huvudmannaskapet kommer att föras över till föreningen Dalarnas Kommunförbund, som är en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bland annat ska vara att initiera och driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer.

Det finns också ett beslut taget om att värdskapet för verksamheten tilldelas Falu kommun.

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förändringen av huvudmannaskapet.

Lufab får utökad borgensram

Ett enigt kommunfullmäktige sade också ja till att Lugnet i Falun AB (Lufab) får en utökad borgensram på 200 miljoner kronor.

Sammantaget bedöms den totala investeringen för badhuset med tillkommande funktioner och ytor till cirka 400 miljoner kronor.

Lufabs bedömning är att borgensramen bör utökas med 200 miljoner kronor till 800 miljoner kronor, vilket också kommunfullmäktige tyckte var rimligt.

Sidan uppdaterad 2020-10-16