Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bil som åker på väg

Hastigheten sänks på del av Källviksvägen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt senaste sammanträde att bevilja ett medborgarförslag. Förslaget var att sänka hastigheten från 80 km/h till 60 km/h på del av Källviksvägen.

– Det var ett enhälligt beslut i nämnden, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

Förslagsställaren föreslog att kommunen skulle sänka hastigheten på Källviksvägen, delen från Källviksbacken till Tallens industriområde, från nuvarande 80 km/h till 60 km/h.

Detta med hänsyn till trafiksäkerheten och den ändrade karaktären på vägen med en ny infart längs sträckan.

Och nämnden tog alltså beslutet att sänka hastigheten på den aktuella sträckan.

Detaljplan godkändes för samråd

Nämnden beslutade även att detaljplan för vårdboende, trygghetsboende med mera i Borgärdet Svärdsjö skulle godkännas för samråd.

Stenvalvet äger fastigheten som i dag inrymmer skola, förskola, vårdcentral, tandläkare, hemtjänst med mera. Syftet med detaljplanen är att förse byggnaden med moderna planbestämmelser som ska ge flexibilitet för framtida markanvändningar inom främst offentlig service och kontor.

– Förslaget till detaljplan möjliggör uppförande av två sammanlänkande bostadshus i tre våningar med inredd vind och tillbyggnad med en våning på delar av befintlig byggnad. Därmed introduceras en ny högre byggnadshöjd i Svärdsjö. Detaljplanen beräknas kunna antas i kommunfullmäktige under hösten 2021. Nämnden var enig i sitt beslut, säger Susanne Martinsson.

Diskussioner om fortsatt finansiering

Ett annat ärende rörde antagande av utredning av normaltaxans täckningsgrad och den fortsatta finansieringen av VA-utbyggnadsplanen.

– Bakgrunden är att kostnaderna för utbyggnad av VA i saneringsområden har blivit högre än beräknad. Även kostnader i nya bostadsområden, så kallade. exploateringsområden, har också blivit dyrare. Den VA-utbyggnadsplan som vi har idag skulle innebära ett underskott på cirka 200 miljoner kronor, säger Susanne Martinsson.

För att få en balans mellan ekonomi och utbyggnadstakt så har ärendet varit ute på remiss där två alternativ föreslogs. I båda alternativen föreslås en höjning av anläggningsavgiften som man betalar vid anslutning till VA. Båda alternativen innehåller även ett förslag på att en tjänst med VA-rådgivning bör tillsättas.

Skillnaden mellan förslagen är i stort att det förslag som fick mest stöd i remissen innebär en minskning av utbyggnadstakten av kommunalt VA till ungefär hälften. Men att man ska möjliggöra privatpersoner att i stället skapa gemensamhetsanläggningar.

– Olika politiska partier föredrar olika lösningar. Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog att ärendet skulle bordläggas, vilket vi gjorde efter ett enhälligt beslut i nämnden, säger Susanne Martinsson.

Arbetet fortsätter med detaljplan för Born

Nämnden fick också information om arbetet med detaljplanen för bostäder på Born. Samråd var ute december 2019 till januari 2020.

– Många yttranden kom in, med ganska samlade synpunkter. Synpunkterna rörde allt från storlek på förskoletomt, påverkan på riksintresse, för stor exploatering, förorenad mark, buller, möjlighet till kollektivtrafik och påverkan på trafiken. Förslaget till detaljplan revideras nu utifrån synpunkter och beslut om granskning kan eventuellt ske till sommaren 2021, säger Susanne Martinsson.

 

Sidan uppdaterad 2020-11-19