Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Illustration på hur nya konserthuset kan se ut

Detaljplanen som bland annat rör ombyggnationen av Kristinehallen skickas nu ut på granskning efter nämndbeslut.

Detaljplaner hanterades på nämndmöte

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade i huvudsak att hantera fyra detaljplaner vid sitt senaste sammanträde. En av dem rörde ombyggnationen av Kristinehallen till en modernare konserthall, och den detaljplanen ska nu ställas ut för granskning.

Nämndens sammanträde genomfördes helt digitalt och en av utmaningarna var tekniska problem som drabbade flera olika system. De tekniska problemen gjorde också att tre ärenden fick lov att skjutas framåt.

– De ärenden som i huvudsak hanterades var fyra detaljplaner. Vi beslutade att bordlägga ärendet om utredningen av normaltaxans täckningsgrad och den fortsatta finansieringen av VA-utbyggnadsplanen till januari 2021. Alla ledamöter var eniga om att bordlägga frågan, men S+MP ville att den skulle tas upp i februari, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

När det gäller detaljplanerna så hanterades fyra detaljplaner som alla har kommit olika långt i processen. Detaljplaner är en ganska utdragen process med flera steg.

Varit ute på samråd

Detaljplanen för Kristinehallen och Kristinegymnasiet har under hösten varit ute för samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av Kristinehallen för att skapa moderna och ändamålsenliga lokaler för salsmusik och evenemang. Ett annat syfte är att möjliggöra en tillbyggnad av Kristinegymnasiet med lokaler för undervisning.

Ett syfte är också att skydda och bevara de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna, Läroverksbyggnaden, Institutionsbyggnaden och Gymnastikbyggnaden.

– En hel del synpunkter har kommit in. Dessa synpunkter har nu hanterats, vissa ändringar har gjorts och ärendet var nu uppe i nämnden för att godkännas att det ska ställas ut för granskning samt att förvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för upphävande av tomtindelningar som berör kvarteret Rönnen, säger Susanne Martinsson.

Är tillbyggnaden lämplig?

I detaljplanen prövas åtgärdens lämplighet, det vill säga tillbyggnad av Kristinehallen och Kristinegymnasiet på den aktuella platsen. Valet av plats har tidigare diskuterats och avgjorts i ett annat forum.

– Under samrådet inkom många yttranden. Flertalet av dessa var sådant som inte hanteras i själva detaljplanen. Till exempel att konserthuset byggs på fel plats och att en arkitekttävling borde genomföras. Synpunkter kom också in om att det är en ful byggnad som föreslagits. Detta regleras genom utformningsbestämmelser och hanteras i bygglovet, säger Susanne Martinsson.

Däremot så har vissa ändringar gjorts efter samrådet utifrån synpunkter från Falu Energi & Vatten samt att utökade verksamhetsbestämmelser läggs till.

Portarna på fasaderna mot Läroverksparken och Promenaden ska bevaras, och läroverksbyggnadens och gymnastikbyggnadens karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, färgsättning, äldre interiöra detaljer samt detaljeringsnivå ska bibehållas.

Positivt planbesked för förskola vid Skutuddsvägen

Nämnden beslutade enhälligt att ge ett positivt planbesked till en detaljplan för förskola och gruppboende vid Skutuddsvägen.

Sektor service vill få framtida möjlighet att uppföra en gruppbostad och/eller en större förskola vid Skutuddsvägen. Gruppbostaden föreslås i ett plan om cirka 700 kvadratmeter och en ny förskola i två plan om cirka 1 200 kvadratmeter/plan.

– Detta är ett tidigt steg i detaljplaneprocessen. Frågor som kvarstår att hantera innan ett färdigt förslag finns framme är bland annat trafiksituationen i området, hantering av ekosystemtjänster, påverkan på grusplan/islekbana, bullersituation, möjlig exploateringsgrad, hantering av dagvatten och skyfall, kapacitet av vatten och spillvatten och eventuella risker från industrin och störningar vid bomfällningar vid järnvägen, säger Susanne Martinsson.

Mindre deteljplan godkändes

En mindre detaljplan mellan Vasagatan och Villavägen beslutades om nästa steg i detaljplaneprocessen, det vill säga att förslaget ska godkännas för att skickas ut på samråd.

En enig nämnd beslutade att godkänna den. Detaljplanen innefattar fastigheterna Lallarvet 2 och Lallarvet 28 i Villastaden.

Syftet är att möjliggöra för ett nytt bostadshus och att stycka av fastigheten. Planen innebär en förtätning i en större trädgård, vilket kan ge en viss lokal påverkan på kulturmiljön. Det ger även möjlighet till förtätning med ett nytt enbostadshus i ett centrumnära läge.

Detaljplan för Tallen antogs

En detaljplan som kommit ännu längre i processen är detaljplanen för handel med mera vid Tallen öster om E16.

Syftet med detaljplanen är att utöka servicen till det snabbt växande närområdet med stadsdelen Lilla Källviken, där utbyggnad pågår, och de kommande nya stadsdelarna Källviksberget och Simonsberget samt området väster om Övre Gruvriset.

Det är till exempel vårdcentral, tandvård, träning, lekland, återvinningsstation samt hotell och kontor. Från tidigare gäller att det tillåts handel och industri som inte får vara störande för omgivningen. Industriändmålet ersätts med användningen Verksamhet för att inte vara störande för omgivningen. Exploateringsgraden utökas till 30 procent.

–Den här detaljplanen godkände nämnden för antagande och den ska nu vidare till kommunstyrelsen för att sedan slutgiltigt beslutas om i kommunfullmäktige, säger Susanne Martinsson.

Sidan uppdaterad 2020-12-16