Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bilar som kör på väg med skylt "Svärdsjö" bredvid.

Vägar i ytterområden ska prioriteras i fem år

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett beslut om att anta en ny modell för upprustningsbidrag. I första hand handlar det om att vägar i Faluns ytterområden ska prioriteras de första fem åren.

Nu finns en ny modell för upprustningsbidrag antagen.

– Det handlar i första hand om att de vägar i Faluns yttre tätorter som man har gjort en statusbedömning på ska prioriteras de första fem åren som bidragsmodellen är gällande. Detta gäller orterna Bjursås, Svärdsjö, Linghed, Enviken, Sundborn och Sågmyra, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

I en rapport som förvaltningen tagit fram konstateras det att det finns ett akut underhållsbehov i dessa orter till en upprustningskostnad av cirka 29 miljoner kronor.

Komma ikapp eftersatt underhåll

För att komma till bukt med detta underhåll beslutades det om att upprätta ett upprustningsbidrag för att möjliggöra att komma ikapp med eftersatt underhåll.

– Statusbedömningarna är gjorda på cirka 70 kilometer väg. Vägföreningarna ska årligen ha möjlighet att ansöka om bidrag till upprustning som sedan kommer att bedömas utefter behov. Upprustningsbidraget kan endast beviljas för vägar som erhåller kommunalt driftbidrag, säger Susanne Martinsson.

Senast den 1 mars varje år ska ansökan vara inne och en bedömning av upprustningsbehovet görs. Bidragets storlek kan täcka max 60 procent av upprustningskostnaderna inklusive moms i de fall vägföreningen endast erhåller kommunalt bidrag.

I de fall som vägföreningen samtidigt erhåller driftbidrag från Trafikverket får statligt och kommunalt bidrag tillsammans täcka max 80 procent av kostnaderna för upprustningsåtgärderna inklusive moms.

Beslutet fattades i majoritet. En ledamot reserverade sig utifrån beslutsgången då ärendet är av principiellt viktig karaktär då den berör en driftsperiod om fem år och bör därmed lyftas till kommunfullmäktige för information och beslut.

Detaljplan för undervisning ut på samråd

Förslag till Detaljplan för undervisning med mera vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg i Lilla Källviken, med tillhörande undersökning, godkändes för samråd

Syftet med detaljplanen är att planändringen ska möjliggöra för förskola inom området. I gällande detaljplan är hela området planlagt för bostäder, men eftersom Falun växer åt detta håll så vill detaljplanen möjliggöra att bygga en förskola i detta område.

Det är ett område med obebyggd skog som idag är avverkad. Terrängen är kuperad.

–Enligt gällande cykelplan finns markerat att det ska gå en gång- och cykelväg här, men då lutningen på planerad cykelväg är brant och sannolikt inte kommer kunna vinterväghållas så dras cykelvägen runt området. Det innebär en avvikelse från cykelplanen och att tillgängligheten för cykel försämras vintertid jämfört med cykelplanen, säger Susanne Martinsson.

Vänsterpartiet yrkade på att ärendet skulle återremitteras i syfte att få rum med fler flerbostadslägenheter i planområdet. Det blev en votering där majoriteten (11 av 13 ledamöter) röstade mot att återremittera ärendet. Det var V och MP som röstade för en återremittering.

Medborgarförslag om cykelväg skapade diskussion

Ett av ärendena var ett medborgarförslag angående hur en alternativ cykelväg skulle kunna dras på Ingarvet. Detta var ett ärende som skapade en del diskussion.

Förslaget till beslut från förvaltningen var att medborgarförslaget skulle avslås med hänvisning till gällande cykelplan. Detta med anledning av att förslaget går emot gällande cykelplan som man från förvaltningen arbetar efter.

Efter diskussioner om att återremittera ärendet, eller göra olika tillägg, så beslutades det att medborgarförslaget är besvarat.

– Men en enhällig nämnd gav ett uppdrag till förvaltningen att utreda en säker gång- och cykelväg för skolbarnen från Gamla Berget till skola och förskola i Slätta/Slättaskogen. Det är viktigt att dialog sker med berörda parter som till exempel Ingarvsgruppen, säger Susanne Martinsson.

Ingen avgift för uteserveringar 2021 föreslår nämnden

Under 2020 så har nämnden tidigare föreslagit kommunfullmäktige att inte ta ut någon avgift för uteserveringar.

Vid måndagens sammanträde beslutade en enig nämnd att föreslå kommunfullmäktige att även sätta ner avgiften till 0 kronor för uteserveringarna under 2021.

Detta är ett led i hur Falu kommun kan underlätta för näringsidkare under en tuff period med anledning av Covid-19. Den ekonomiska konsekvensen för detta är förlorade intäkter på cirka 350 000 kronor.

Hur ska VA-utbyggnadsplanen finansieras?

Antagande av utredning av normaltaxans täckningsgrad och den fortsatta finansieringen av VA-utbyggnadsplanen var ett annat av dagens beslutsärenden.

Med anledning av ändrat kostnadsläge för utbyggnad av allmänt VA beräknas kommunens nuvarande VA-utbyggnadsplan resultera i ett underskott på cirka 200 miljoner kronor fram till år 2035.

Därmed fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Falu Energi & Vatten ett uppdrag under 2019 att utreda hur detta kunde hanteras. Efter en remissrunda under våren 2020 föreslogs en lösning som går ut på att utbyggnaden av allmänt VA bekostas med anläggningsavgifter (från exploaterings- och saneringsområden) och att VA-utbyggnadsplanen anpassas efter dessa förutsättningar.

Det innebär en höjd anläggningsavgift med 20 procent, reducerad utbyggnadstakt i saneringsområden jämfört med nuvarande VA-utbyggnadsplan samt att införa en ny tjänst för VA-rådgivning i syfte att stötta initiativ till olika gemensamma lösningen som alternativ till allmänt VA.
Under nämnden så röstades ett förslag igenom där remissutlåtandet godkändes och att kommunen därmed ska arbeta vidare med detta förslag till lösning.

Nämnden föreslår nu kommunstyrelsen att med utgångspunkt i genomförd utredning godkänna principerna i beslutsunderlaget för fortsatt arbete med VA-planering, samt att kommunstyrelsen får ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med FEV att revidera VA-plan, VA-utbyggnadsplan samt ett förslag på hur en tjänst för VA-rådgivare ska se ut.

Dessa ärenden ska slutgiltigt till kommunfullmäktige för beslut efter att man tagit fram förslag.

Falualliansen (C, M, L, KD och FAP) samt SD röstade för detta förslag.
Vänstern valde att avstå omröstningen medan S och MP röstade för egna förslag till beslut som bland annat handlade om att utreda mer.

Sidan uppdaterad 2021-01-19