Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Mikrofoner på ett bord

Beslutat av kommunfullmäktige 28/1

Främby udde blir inte ett naturreservat. Det var ett av besluten som kommunfullmäktige fattade vid sammanträdet i torsdags.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har i en gemensam motion föreslagit att Falu kommun ska bilda ett tillgängligt naturreservat av Främby udde.

I motionen pekar man på att udden är en fantastisk tillgång med sin natur och långa strand mot Runn samt att uddens naturvärden behöver få ett starkare skydd.

Motionen har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen. Förvaltningarna föreslog att motionen skulle bifallas.

Nej till att bilda reservat

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sade dock nej till motionen och resultatet blev det samma i kommunfullmäktige.

Falualliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Falupartiet) sade nej till att bilda ett naturreservat, och vann voteringen med rösterna 34-27.

Falualliansen pekade bland annat på att kommunen äger marken och att den redan är utpekad i den fördjupade översiktsplanen som grönområde med oförändrad markanvändning, att området redan idag är skyddat som naturmark och att strandskydd hindrar bostadsbyggande/exploateringen. Vidare att en reservatsbildning begränsar möjligheterna hur man reglerar framtida användning av marken.

Ja till lärare från bemanningsföretag

En lång debatt blev det också kring frågan om Falu kommun ska anlita lärare från bemanningsföretag eller inte.

I en motion hade företrädare från Vänsterpartiet föreslagit att det skulle fattas ett principbeslut om att det i framtiden inom skolan inte anlitas lärare från bemanningsföretag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde sig bakom förslaget.

Ärendet gick till votering där Falualliansen fick med sig Sverigedemokraterna i beslutet att avslå motionen. Voteringen slutade även här 34-27.

Börjar sälja överbliven skolmat

Falu kommun kommer ska påbörja försäljning av överbliven skolmat. Det beslutade ett enigt kommunfullmäktige.

Christer Falk (S) hade tidigare lämnat in en motion om att utreda möjligheten till försäljning av utebliven skolmat.

Utredningen är genomförd och visar att försäljning av överbliven skolmat är möjligt. Sektor service s, kostenheten, får i uppdrag att genomföra förslaget.

Bedömningen är att en försäljning av överbliven skolmat inte skulle medföra några ökade kostnader för varken verksamheten eller kommunen i stort. Det ekonomiska överskott som uppstår vid försäljning ska förslagsvis återgå till verksamheten för att förbättra trivsel och trygghet i kommunens skolmatsalar.

Släktförening får pengar

Kommunfullmäktige beslutade också att bevilja bidrag ur Stiftelsen Samfond.

Borgärdets vägförening får ett ekonomiskt bidrag på 40 000 kronor. Bidrag söks för bland annat blomsterutsmyckning, julgran och ny belysning till densamma samt utökad vård av grönytor.

Även Carl och Karin Larssons släktförening får 40 000 kronor.

Bidrag söks för att utbilda och fortbilda guider för att därigenom kunna förmedla kunskap om kulturarvet till besökare.

Byskolor ska utvecklas

Kommunfullmäktige beslutade också att bifalla Socialdemokraternas motion om att utveckla Toftaskolan och Liljanskolan.

Skolorna blir ju kvar efter det beslut som kommunfullmäktige fattade i december.

Sidan uppdaterad 2021-02-01