Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Illustration över hur nya Kristinehallen ska se ut

Illustration över hur det nya konserthuset vid Kristinehallen kan komma att se ut. Detaljplanen är ännu inte antagen av kommunfulllmäktige.

Nämnden föreslår att detaljplanen antas

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya detaljplanen för Kristinehallen och Kristinegymnasiet.

Tanken är att Kristinehallen ska byggas om och byggas till för att inrymma det nya konserthuset.

I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har detaljplanen hanterats under två år. Ärendet har varit ute på granskning och svar har inkommit både från kommunorganisationen, statliga och regionala myndigheter, föreningar, privatpersoner och övriga intressenter.

– Värt att nämna är att vare sig Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Försvarsmakten eller Trafikverket har haft några synpunkter, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C).

Majoriteten av synpunkterna inkom främst från privatpersoner, som anser att platsen för att bygga ett konserthus är fel och att till exempel Postenparkeringen är ett bättre alternativ.

Lokaliseringen avgjord sedan tidigare

– Lokaliseringen är dock avgjord sedan tidigare och denna detaljplan hanterar specifikt området vid Kristinehallen och Kristinegymnasiet. Vid den gamla Postenparkeringen finns långtgående planer på att bygga bostäder samt att bygga 170 parkeringsplatser för allmänheten, säger Susanne Martinsson.

Att dessa parkeringsplatser skulle försvinna var också en farhåga som många privatpersoner lyfte i sina yttranden om detaljplanen.

– Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna granskningsutlåtandet och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Kristinehallen och Kristinegymnasiet. Ärendet kommer att passera kommunstyrelsens utvecklingsutskott samt kommunstyrelsen innan det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige, säger Susanne Martinsson.

Nej till bostadsbyggande öster om Bergsgården

En ansökan om att kunna bygga 12-20 småvillor och radhus på en fastighet intill Varpan öster om Bergsgården har inkommit.

Det aktuella området är utpekat som mark för skogsbruk både i Översiktsplanen Falun-Borlänge samt i den fördjupande översiktsplanen för Falu tätort och området norr om Varpan.

Detta område har därmed inte stöd i vare sig översiktsplanen eller fördjupade översiktsplanen för att bygga bostäder. Området är inte detaljplanelagt och ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt inom Världsarvet Falun. Det finns inga kända fornminnen.

Inget allmänt vatten och avlopp finns framdraget till området. Enstaka förtätning kan tillåtas. Etableringen enligt den inkomna ansökan bedöms därmed kunna påverka riksintressets värden på ett negativt sätt.

– Behovet att möjliggöra nya bostäder på landsbygden är stort och en viktig del av Falu kommuns fortsatta utveckling och tillväxt, och något som ska bejakas. Dock bedöms detta område vara så betydelsefullt utifrån kulturmiljösynpunkt att dessa värden bör prioriteras. Det är viktigt att kommunen i sin planläggning styr exploateringarna så att de inte äventyrar andra viktiga värden, säger Susanne Martinsson.

Nytt avtal om arrende av småbåtshamn

Falu kommun driver och förvaltar i dag småbåtshamnar belägna i Källviken och i Hälsinggården.

De senaste åren har kommunen märkt att problemen kring hamnarna har ökat, bland annat då båtarna blivit större och inte är anpassade för hur kommunens småbåtshamnar är utformade. Resultat blir onormalt slitage och skador på anläggningen.

– Kraven från båtägarna som ställer krav på kommunen att tillgodose deras behov av större båtplatser har ökat, vilket inte är möjligt som anläggningarna ser ut idag. Ett annat problem har varit andrahandsuthyrningen som ökat trots att det inte tillåtet. Detta leder till att det är många års kö till båtplatserna, säger Susanne Martinsson.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gavs för två år sedan i uppdrag att arbeta fram ett arrendeavtal för Källvikens småbåtshamn med en förening i icke vinstdrivande syfte.

Detta arbete har resulterat i ett förslag till avtal mellan Falu kommun och arrendatorn Källvikens bryggförening.

– Kommunens avsikt med småbåtshamnen, vilken är att ge medborgarna möjlighet till båtplats på Runn, är även det säkerställt genom avtalet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna avtalet, säger Susanne Martinsson.

Många medborgarförslag att hantera

Sju stycken medborgarförslag hanterades varav tre förslagsställare var med digitalt på sammanträdet för att presentera sitt förslag.
Tre förslag var trafikrelaterade.

Det ena förslaget uttryckte en vilja att behålla enkelriktningen på Stigaregatan. Ärendet kommer hanteras i den trafikutredning som förvaltningen arbetar med.

Det andra förslaget om att stänga av Engelbrektsgatan, vid Gruvgatan, för biltrafik avslogs då det tillhör Inre ringen och är en viktig del i trafikföringen för att komma åt målpunkter i centrum.

Det tredje förslaget föreslog ett fyrvägsstopp istället för cirkulationsplats vid korsningen Kungsgårdsvägen/Surbrunnsvägen i Övre Norslund. Denna cirkulationsplats är redan borttagen och ombyggd till fyrvägsväjningsplikt och ansågs därmed vara besvarat.

Motverka insektsdöden

Två förslag handlade om att motverka insektsdöden samt öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Båda dessa förslagen bifölls.

– Ett arbete pågår på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om att säkerställa och utveckla ekosystemtjänster såsom till exempel. pollinering som är mycket viktigt för bland annat matproduktion. Kommunens skog- och markpolicy reglerar hur kommunen ska sköta tätortsnära naturmark och är i linje med förslaget om biologisk mångfald, säger Susanne Martinsson.

Ett medborgarförslag om att anlägga en terrängbana för ATV/fyrhjulingar på Lugnet avslogs då Lugnets naturreservat inte är en lämplig plats för den typen av aktivitet.

Arboretum utreds vidare

Det sjunde medborgarförslaget handlade om att kommunen borde anlägga ett arboretum. Det vill säga en plantering av träd och ibland buskar, ofta skapade med en viss inriktning och med syftet att studera de planterade sorterna.

Med pedagogisk information ska besökare där kunna öka sin kunskap om svenska träd och den funktion de har i naturen. Arboretumet bör ligga tätortsnära och vara lätt att nå med cykel och utformas så det blir ett fint utflyktsmål för barnfamiljer.

Nämnden beslutade att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda placering och utformning av ett arboretum samt göra en kostnadsbedömning för anläggande och drift.

Sidan uppdaterad 2021-02-17