Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sedlar i en plånbok

Kommunen visar upp ett rekordresultat

Falu kommuns årsredovisning för 2020 är klar. Den visar att årets resultat uppgår till 139 miljoner kronor.

– Det blev ett väldigt speciellt år som hela tiden krävde omställning och anpassning till den rådande situationen. Samtidigt som kommunen har tvingats hantera pandemin så hade vi i den politiska ledningen haft som mål att verksamheterna och ledningen i så hög grad som möjligt skulle fungera ungefär som vanligt, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.

År 2020 blev ett speciellt år för Falu kommun, precis som för landets kommuner i övrigt.

Ingen kunde förutspå vilken påverkan den pågående coronapandemin skulle få på såväl verksamheten som för de ekonomiska förutsättningarna.

Stort positivt resultat

För 2020 redovisar Falu kommun ändå ett stort positivt resultat på 139 miljoner kronor.

62 miljoner kronor av resultatet är tillfälliga intäkter bland annat ersättning för sjuklönekostnader, extra generella statsbidrag för stärkt välfärd samt gatukostnads- och exploateringsersättningar.

Under året tog regeringen beslut om att ge extra resurser till välfärden, och för Faluns del innebar det ett tillskott som mer än väl kompenserade för den minskning av skatteintäkterna som pandemin orsakat.

Kommunen har också kunnat hålla ner på kostnadsutvecklingen, då efterfrågan på delar av kommunens verksamhet varit lägre till följd av pandemin.

– Det har varit ett märkligt år som slutar med rekordresultat för Falun och för många andra kommuner. Effekterna av pandemin kommer att påverka våra verksamheter även under 2021. Utvecklingen av skatteintäkter 2021 är helt beroende av utvecklingen av pandemin och vaccinationstakten. Kommunens investeringar är fortsatt på en hög nivå, både beroende på demografin och att många av lokaler är i behov av renovering och underhåll, säger ekonomichef Sari Nilsson.

Stort underskott för socialnämnden

Socialnämnden visar ett underskott på hela 71 miljoner kronor för 2020 medan de tillfälliga statsbidragen medfört att flera av de andra verksamheterna har kunnat redovisa positiva avvikelser mot budget.

Nämndernas ekonomiska resultat i korthet

  • Omvårdnadsnämnden redovisar ett överskott om 22 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av ökade bidrag och ersättningar i kombination med minskade volymer, utförda timmar och vårddygn, kopplat till coronapandemins effekter. Totalt har bidrag och ersättningar erhållits med drygt 48 miljoner kronor.
  • Kultur och fritidsnämnden redovisar ett underskott om 3 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelser jämfört med föregående års utfall beror på intäktsbortfall till följd corona, det handlar om uteblivna badintäkter, inställda evenemang och outhyrda sporthallar.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om cirka 15 miljoner kronor jämfört med budget. En stor del av överskottet förklaras av tomtförsäljningar och gatukostnadsersättningar.
  • Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott om drygt 29 miljoner kronor jämfört med budget. Framförallt beror överskottet på att nämnden erhållit intäkter av engångskaraktär. Drygt 17 miljoner kronor avser ersättning från staten för sjuklönekostnader på grund av covid-19.
  • Socialnämnden redovisar ett underskott om drygt 70 miljoner kronor jämfört med budget. Verksamheterna ekonomiskt bistånd, HVB-placeringar av barn- och unga, familjehem för barn- och unga, flyktingmottagande samt LSS-boenden står för drygt 68 miljoner kronor av underskottet.

Falun blir allt större

Falun fortsätter att öka i antal invånare, men efter en lång period med ganska stora ökningar bromsade befolkningsutvecklingen in under 2020.

Den 31 december uppgick Faluns folkmängd till 59 928 personer, vilket var en ökning med 122 personer under året. Att jämföras med 483 personer mellan 2018-2019.

– Falu kommun fortsätter att utvecklas positivt och även om befolkningsökningen stannade av under 2020 så ser det positivt ut inför framtiden med god tillväxt och jämförelsevis låg arbetslöshet. Det händer mycket i Falun, säger Joakim Storck.

 

Sidan uppdaterad 2021-03-25