Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Källviksbacken i vinterskrud med skidåkande ungdomar.

Området vid Källviksbacken ska utvecklas

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked för att utveckla området vid Källviksbacken. Syftet är enligt ansökan att skapa plats för service eller restaurang vid slalombacken, parkeringar samt utöka områden för själva nedfarterna.

I ansökan fanns även önskemål om att bygga cirka 20 bostäder i ett område söder om Källviksbacken.

Den delen med bostäder stämmer med den linje som Falu kommun har på översiktlig nivå, men en mer detaljerad fördjupad översiktsplan behöver tas fram.

Några av faktorerna som måste utredas vidare rör bland annat behovet av en framtida infart till de planerade bostäderna, men även den järnvägskorridor i området för att möjliggöra en ny dragning av järnvägen mellan Falun och Borlänge.

Det var en enad nämnd som beslutade om att ge positivt planbesked för de delar i ansökan som rörde service, restaurang, parkering och utökat skidområde.

– Jag ser positivt på den utveckling som skulle kunna möjliggöras vid Källviksbacken. Det är viktigt inte minst för våra barn och ungdomar, säger nämndordförande Susanne Martinsson (C) som är ordförande i miljö- och samhällshällbyggnadsnämnden.

Runn Runt – Sveriges första regionala cykelled!

Nu har Scerige fått sin första regionala cykelled. Den 75 kilometer långa cykelleden går runt Runn och Vikasjön. Leden ska vara en attraktiv miljö att vistas i, uppleva och den ska vara tillgänglig.

– Cykelleden runt Runn är tänkt för både våra medborgare och besökare. Leden ska möjliggöra tillväxt i besöksnäringen, landsbygdsutveckling samt utgöra en positiv påverkan för miljön och bättre folkhälsa, säger Susanne Martinsson.

vid sitt sammanträde godkände nämnden det samarbetsavtal mellan Falu kommun, Borlänge kommun, Trafikverket och Visit Dalarna som ligger till grund för bland annat fortsatt drift, underhåll ch marknadsföring.

Redan under våren planerar Trafikverket att skylta upp leden. Falun och Borlänge kommer sedan ansvara för att leden är tillgänglig, välskyltad och trafiksäker under cykelsäsongen 15 april – 15 oktober på kommunala och enskilda vägar.

Ansvaret för leden kommer alterneras vart tredje år mellan Falu och Borlänge kommun, där Falun ansvarar fram till 2023 och Borlänge kommun mellan åren 2024-2026. En pandemianpassad invigning är planerad till den 5 juni i år.

Toaletter vid Nybroparken - eller inte

Två medborgarförslag med önskemål om toaletter vid Nybroparken och skateparken vid Hyttgårdsparken hanterades också av nämnden.

Kostnaden för att hyra och tömma en toalett beräknas kosta 137 220 kronor för en sexmånadersperiod.

Förslaget från förvaltningen om att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det inte överensstämmer med det uppdrag som förvaltningen har utifrån lekplatsstrategin bifölls med en majoritet.

Oppositionspartierna - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - röstade för att bifalla medborgarförslaget med avseende på att toalettfrågan behöver lösas och ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur lösningen ska se ut.

Den politiska ledningen röstade för att avslå medborgarförslaget om toaletter i dessa två specifika parker, då man anser att en helhetssyn behövs göras innan man beslutar om att ha toaletter på vissa lekplatser men inte andra.

Fler medborgarförslag att hantera

Fler medborgarförslag var uppe för beslut i nämnden. Samtliga medborgarförslag har kommit in till Falu kommun innan modellen ändrades till det så kallade Faluförslaget den 1 mars 2021 och hanterades då utifrån den process som tidigare har gällt.

Fyra olika medborgarförslag om utegym i Elsborg, Hälsingberg, Främby och Roxnäs var uppe för beslut.

Då miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tidigare i våras fick ett uppdrag att ta fram en utredning för var ett eventuellt utegym skulle vara lämpligt att lokalisera, så besvarades medborgarförslagen med hänvisning till att den utredningen ska tas fram.

I det ena förslaget fanns även önskemål om en beachvolleyplan vid Roxnäs vilket förvaltningen fick i uppdrag att utreda.

Skatepark flyttas

Två medborgarförslagsställare önskade en flytt av skateparken som i dag finns på Vitriolstigen. Dessa medborgarförslag beviljades och parken kommer flyttas till Lagmansvägen.

Det finns ett föreläggande från kommunens myndighetsnämnd om att skateparken bör flyttas eller stängas senast den 15 juni i år på grund av klagomål som gäller buller.

Ett annat medborgarförslag innehöll en önskan om en skateramp i Pilbo.

Förslaget avslogs med hänvisning till den större skateparken ”Hyttgårdsparken” som redan finns.

Önskemål om en tennisbana utmed Timmervägen mellan järnvägen och Rödfärgsvägen avslogs med hänvisning till de tennisplaner som finns idag vid Nybroparken och Örtagården.

Sidan uppdaterad 2021-04-20