Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Två ismaskiner kör omkring på bandyplan

Beslut i maj angående framtida isytor

Kultur- och fritidsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde en vägledningsdiskussion kring frågan om att skapa en permanent utökning av takade isytor på Lugnet. Nu ska frågan processas brett innan nämnden tar ett beslut i ärendet i maj.

Vid det senaste sammanträdet fanns representanter från Faluns nio isföreningar på plats för att diskutera både förvaltningens underlag och den rapport som föreningarna själva tagit fram om hur isanläggningarna på Lugnet ska se ut framtiden.

– I samband med vägledningsdiskussionen så uppfattade jag att det så kallade ”minusalternativet”, att avveckla tälthallen utan att den ersätts av en permanent lösning, sannolikt inte verkar vara ett aktuellt alternativ, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

Nämndens ledamöter fick i "hemläxa" att ta upp frågan om framtidens isytor i respektive parti.

– Ja, tanken är nu att processa frågan brett om isytor i varje parti, för att därefter ta ett beslut vid nämndsammanträdet i maj. Vi strävar efter att nå ett så enigt beslut som möjligt, säger Svante Parsjö Tegnér.

Det billigaste alternativet är att den befintliga tälthallen ersätts av en permanent ishall, där även riktiga utrymmen för omklädning ingår.

Det mest ambitiösa alternativet är att bygga tak över bandyplan på Lugnet samt ny curlinghall och en träningshall motsvarande en ishockeyplans yta.

– Om beslutet i maj innebär en investering, som beställs från Lufab, och höjda driftkostnader för nämnden, kommer förvaltningen att ta fram ett mer detaljerat underlag. Därefter kommer nämnden att vända sig till kommunfullmäktige för att äska medel till driftkostnaderna. Målet är då att fullmäktige ska kunna ta ett beslut i november 2021 i samband med att budgeten för 2022 fastställs slutligen, säger Svante Parsjö Tegnér.

Här kommer i korthet ett urval av andra ärenden som var uppe till diskussion vid nämndens senaste sammanträde:

Budget för 2022

Nämnden är eniga om att äska medel till att förverkliga ett kulturmiljöreservat vid Dikarbacken.

Det finns också ett intresse att utveckla den öppna kulturverksamheten mot främst barn och unga samt att öka bidragsramar för föreningslivet i Falun.

Vid all verksamhet måste vi se till att den är så tillgänglig som möjlig för funktionshindrade.

Konstpolicy

Nämnden fick information om kommunens konstpolicy.

Utgångspunkter är att konsten ska bedömas efter sina egna inneboende kvaliteter.

Vid inköp använder Falu kommun en jury som varieras så att olika synvinklar på konsten får genomslag. I juryn ska alltid en sakkunnig person inom konst sitta med.

Är det ett byggprojekt på gång där 1% av budgeten ska gå till konst så deltar förstås byggprojektledaren.

– Nämnden var eniga i synpunkten att politiker ska hålla sig på "armlängds avstånd" till konsten, säger Svante Parsjö Tegnér.

Information om utredning Magasinet

Utredningen är klar och utgör underlag för framtida beslut.

Utredningen visar på några olika möjligheter att via till exempel upphandling eller nytt typ av bidrag stötta större kulturarrangörer.

–Det är inte möjligt att fortsätta med det avtal Falu kommun idag har med Kulturföreningen Magasinet då det inte följer lagen om offentlig upphandling. Kommunstyrelsen kommer att utse en styrgrupp för vidare hantering av frågan, säger Svante Prsjö Tegnér.

Biblioteket - meröppet

Biblioteken utvecklas mycket nu.

Bland annat har Vikas bibliotek rustats upp.

Tanken är att Faluborna i framtiden via bibliotekskortet och elektronisk inloggning ska kunna besöka biblioteken.

–Vi provar det i Vika först med en mindre grupp människor, säger Svante Parsjö Tegnér.

Biblioteken ska omgestaltas så att de blir mer inbjudande och tillgänglighetsanpassade.

”Läsa äger” kommer tillbaka

"Läsa äger" - en verksamhet där ungdomar läser högt för ungdomar kommer att genomföras även sommaren 2021 i samarbete med fritidsverksamheten och Kopparstaden.

Eventuellt kan en elcykel köpas in för att göra verksamheten mer rörlig.

Förra sommaren arbetade 27 ungdomar med detta projekt.

Sidan uppdaterad 2021-04-27