Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ledningsförvaltningens organisation

Personalkontoret

Personalkontorets övergripande mål är att initiera, driva och utveckla processer som stödjer verksamheter i kommunen. Parallellt med detta ska personalkontoret utöva arbetsgivarrollen enligt de delegationer som gäller. Personalkontoret har till uppgift att samordna kommunens arbetsgivarfrågor och på kommunstyrelsens uppdrag leda projekt och driva frågor inom hela HR-området.

Ansvarig på personalkontoret

Vakant (HR-chef)

Kommunikationskontoret

Kommunikationskontoret har ansvar för Falu kommuns övergripande kommunika­tion – ett uppdrag som omfattar många olika delar, nedan följer exempel på dessa.

 • Vara ett kommunikationsstöd till hela organisationen.
 • Stärka och utveckla det kommunikativa ledarskapet i organisationen.
 • Ansvara för innehåll, utveckling och förvaltning av webbplatsen falun.se och intranätet.
 • Stärka och utveckla bilden av platsen Falu kommun så att fler vill bo, leva och verka här.
 • Stärka och utveckla bilden av arbetsgivaren Falu kommun så att fler ser oss som en attraktiv arbetsgivare.
 • Bidra till ökad medborgardialog – en demokratifråga.
 • Se till att kommunens kommunikation är tillgänglig och målgruppsanpassad.
 • Se till att Falu kommun är lätt att känna igen i fråga om form, ton och avsändare.
 • Ha det övergripande ansvaret för kommunens närvaro i sociala medier.
 • Ansvara för proaktiva mediekontakter och svara på frågor från media.

Ansvarig på kommunikationskontoret

Emelie von Bothmer, kommunikationschef
Telefon: 023-821 22
E-post: emelie.von.bothmer@falun.se

Ekonomikontoret

Ekonomikontoret ansvarar för de kommunövergripande processerna för planering och uppföljning. I arbetet ingår upprättande av kommunens årsplan med budget, årsredovisning, delårsrapport och periodrapporter. Vidare har ekonomikontoret kontroll på och förser kommunen med finansiella medel samt samordnar framtagande av kommunövergripande jämförelser.

Ekonomikontoret tar även fram beslutsunderlag, bereder och föredrar utredningar i ekonomiska frågor, vägleder organisationen i internkontrollfrågor, svarar för metod- och kompetensutveckling inom det ekonomiska området samt är ett stöd i ekonomiska frågor där kommunen och kommunkoncernen som helhet är i fokus.

Ekonomikontorets dagliga produktion, där kontoret ansvarar för hantering av inkommande leverantörsfakturor, in- och utbetalningar samt kravverksamhet.

Ansvarig på ekonomikontoret

Sari Nilsson, tillförordnad ekonomichef
Telefon: 023-868 60
E-post: sari.nilsson@falun.se

Stadskansliet

Stadskansliet har följande funktioner:

 • BRÅ (brottsförebyggande rådet)
 • Centralarkiv
 • Demokrativägledare
 • Juridik
 • Konsument Falun
 • Nämndfunktion
 • Riskhanteringsfunktion

Ansvarig på stadskansliet

Kerstin M Söderlund, kanslichef
Telefon: 023-871 17
E-post: kerstin.m.soderlund@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-10-02