Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens organisation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS) sköter frågor inom stadsplanering, bygg, trafik, drift, underhåll, miljö, natur samt näringsliv och arbetar för ett hållbart samhälle.

Bygg

Vi arbetar med myndighetsutövning under myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Bygglov för nybyggen av enbostadshus, flerbostadshus och inglasade altaner
Bygglov för skyltar och parkeringar, svartbyggen och strandskyddsdispenser

Exploatering

Exploateringsavdelningen arbetar med mark- och exploateringsfrågor. Avdelningen utför alla fastighetsaffärer åt Falu kommun. Vi bygger gator, torg och parker i investeringsprojekt som till exempel Årummet, Skateparken och Lydias terrass, men även exploateringsområden som Lilla Källviken och Herrhagsskogen och verksamhetsområden som Tallen, Ingarvet och Myran.

Vi har även hand om bostadsförsörjningsprogrammet för Falun, där vår statistiker och vår bostadsstrateg samarbetar med övriga förvaltningar, för att skapa så bra underlag det går, för hur bland annat vård, skola och omsorg ska tänka i sina utbyggnadsplaner, parallellt med hur vi inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklar staden.

Alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL)

ATL-kontoret med fem medarbetare hanterar tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel med gemensam nämnd för sju dalakommuner: Falun, Borlänge, Ludvika, Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken. Nämndens uppdrag är att ge tillstånd för servering av alkoholdrycker och vara tillsynsmyndighet för försäljning av tobak och vissa receptfria läkemedel.

Hållbarhet och planering

Hållbarhet och planering arbetar med utvecklingsfrågor som omfattar naturvård och miljöarbetet inom hållbarhet, trafikplanering och fysisk planering för ett större Falun.

Vi utför kommunens detalj- och översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, övergripande planering inom bland annat trafik, energi och klimat, naturvård, rekreation och friluftsliv. Vi har även hand om utredningar,energirådgivning miljöövervakning (luft) och insatser för beteendeförändringar.

Vårt mål är att samverka med andra inom och utom kommunorganisationen för en hållbar utveckling.

Ledningsstöd miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Ledningsstöd ger stöd och service till övriga avdelningar på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • vi sköter samordningen av förvaltningens ekonomi, nämnder, personal och dataskyddsarbetet, GDPR. Verksamhetsplanering, processutveckling och internkontrollarbete drivs också från avdelningen liksom kommunens tjänst för tillgänglighetsfrågor
  • vi har hand om diarier, arkiv, avtal, post, kontorsmaterial, historiskt kartmaterial, intranät, beställningar av it, resor, hotell, konferenser, fika, poolbilar, tjänstekort med mera
  • vi hanterar tomtförsäljning och administration för bygglovshantering, markförvaltning, detaljplaner och miljöprocesser.

Miljö

Miljöavdelningen är en grupp på 18 personer med miljö- hälsoskydds och livsmedelsinspektörer. Avdelningen är en kommunal tillsynsmyndighet som arbetar på uppdrag av myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Miljöavdelningens huvudsakliga uppgifter är

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Enskilt avlopp

Detta innebär i korthet att vi följer upp och har tillsyn på bland annat industrier, verkstäder, restauranger, butiker, lantbruk, skolor, förskolor och enskilda avlopp.

Vi behandlar även frågor rörande avfall, nedskräpning och förorenad mark.

Vi arbetar även förebyggande med information, råd och anvisningar.

De lagar vi följer och bevakar är i huvudsak miljöbalken och miljölagstiftningens övriga lagar och livsmedelslagen.

Mät och karta

Mät- och kartavdelningen arbetar med att producera, förvalta, marknadsföra och erbjuda geografisk information. För att göra detta arbetar vi bland annat med mätning, kartframställning, adressättning och förvaltning av kommunens gemensamma geografiska databas.

Trafik och mark

Trafik- och markavdelningens uppdrag är att sköta och bevara kommunens mark.

Vi bevarar och utvecklar naturvärden och ökar upplevelsen av trygghet i det offentliga rummet.

Vi ansvarar för samhällsfunktioner såsom:

  • drift och underhåll av gator
  • parkeringar
  • grönområden och andra mötesplatser.

Vårt uppdrag omfattar även att ansvara för en trygg och säker trafikmiljö. Det kan innebära att vi arbetar aktivt med förbättringar av riskfyllda trafikmiljöer, säkerställa trygga vägarbeten genom kvalitetssäkrade trafikanordningsplaner och att säkerställa en god framkomlighet på gator och allmänna platser

Sidan uppdaterad 2024-02-05