Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Omvårdnadsförvaltningens organisation

Sektion vård- och o​msorgsboende

Sektion vård- och o​msorgsboende tillhandahåller en god vård, omsorg och service till personer som bedöms ha behov av olika stödformer i sin dagliga livsföring. Omsorgsinsatserna ska hålla en hög kvalitet som motsvarar behov och efterfrågan samt säkerställer en skälig levnadsnivå.

Verksamheten innefattar bland annat avlösning och stöd till anhöriga som vårdar närstående hemma, avlastning och växelvård för hemmaboende, korttidsvård och vård- och omsorgsboende.

Sektionschef vård- och omsorgsboende

Åsa Edvardsson-Johansson
E-post: asa.edvardsson.johansson@falun.se

Sektion​ ordinärt boende

Sektion vård- och o​msorgsboende underlättar för dig att leva självständigt så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg. Efter beviljat biståndsbeslut skriver du och din kontaktman en genomförandeplan om hur och när dina beslutade insatser ska utföras. Personalen bemöter dig med respekt och empati samt är lyhörda för dina önskemål. Alla anställda har tystnadsplikt.

Sektionschef på ordinärt boende

Leif Ekman E-post: leif.ekman@falun.se

Sektion bistånd, kvalitet och utveckling

Sektion bistånd, kvalitet och utveckling utreder och beslutar om hemtjänst, vård- och omsorgsboende, bostadsanpassning och avgifter. Sektionen ansvarar för kontakten med de av kommunens entreprenörer som utför uppdrag åt omvårdnadsnämnden.

I sektionens uppdrag ingår att vara ett stöd till omvårdnadsnämnden och omvårdnadsförvaltningens verksamheter genom att göra utredningar och undersökningar samt granska de olika verksamheterna. Projektledning, utvecklingsarbete, omvärldsbevakning, IT-lösningar, utbildning, upphandlingar och beredning av frågor till beslut ingår även det i sektionens uppdrag.

Sektionschef för bistånd, kvalitet och utveckling

Jonas Hampus
E-post: jonas.hampus@falun.se

Sektion hälso- och sjukvård

Sektionen ansvarar för att säkerställa en god hälso- och sjukvård i de verksamheter där kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. Det ingår också hjälpmedels­hantering när personer bor hemma, i särskilt boende, bostäder och daglig verksamhet inom LSS, psykiatri och inom hemsjukvården.

Sektionschef för hälso- och sjukvård

Charlotta Borelius
E-post: charlotta.borelius@falun.se

Sektionen LSS Boende Vuxna

Inom sektionen finns ca 200 personer som har beslut om bostad med särskild service (gruppbostad och servicebostad)

Våra medarbetare arbetar mot målet att den enskilde ska få möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt och ges samma möjligheter som andra utifrån var och ens förutsättningar.

Sektionschef för LSS boende vuxna

Therese Holst
therese.holst@falun.se

Sektionen Stöd och omsorg SoL och LSS

Sektionen ansvarar för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innefattar daglig verksamhet, korttidstillsyn och korttidsvistelse enligt LSS. För att ha rätt till insatser enligt LSS krävs att du tillhör personkretsen enligt LSS.

Sektionen ansvarar även för omsorger om personer med psykisk funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) dessa insatser består av boendestöd i ordinärt boende, dagligsysselsättning samt boende och insatser i särskilt boende enligt SoL.

Våra medarbetare arbetar utifrån socialnämndens värdegrund ”vi finns här när faluborna behöver oss. Vi utgår från människors lika värde och ett respektfullt bemötande. Vi inser vikten av allas delaktighet vilket syns i vårt engagemang. Vi har alltid barnens bästa i fokus”.

Sektionschef för Stöd och omsorg SoL och LSS

Petra Grönoset
petra.gronoset@falun.se

Sidan uppdaterad 2023-11-02