Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skolflicka sitter vid bänk och ser glad och lite klurig ut

Målområde 1:

Ekonomi, styrning och ledning

Falu kommun ska ha en god ekonomisk hushållning och effektiv organisation.

En grundförutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot kommunens medborgare – så som exempelvis skola, vård och omsorg – är ordning och reda i ekonomin.

Trots det tuffa ekonomiska läget är det viktigt att sträva efter att kommunen, i ett genomsnitt under mandatperioden, når ett resultatmål på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Resultatmålet för respektive år specificeras i årsplan med budget.

Falu kommun upphandlar varor och tjänster för ca 1,8 miljarder årligen. Att dessa pengar används på ett både effektivt och klokt sätt är avgörande för att nå resultat och därför behövs avtalen som tecknas systematiskt följas upp för att säkerställa att både vi som kommun och leverantören uppfyller det som är avtalat.

Vi befinner oss i en pågående klimat- och energikris. Det rådande läget har lett till att åtgärder vidtagits gällande exempelvis energibesparing inom våra egna verksamheter. Arbetet med att minska Falu kommuns klimatavtryck bör även fortsättningsvis gå hand i hand med god ekonomisk hushållning.

Falu kommuns investeringar ligger under mandatperioden på en relativt hög nivå. Detta beror på de behov som finns i form av nya skolor, omsorgsboenden och infrastruktur, ett löpande behov av underhåll och ett behov av investeringar i den gröna omställningen. De investeringar som beslutas ska vara väl beredda och utgå från prioriterade behov.

Att göra framsteg gällande minskat stuprörstänk till
fördel för samverkan över förvaltningsgränser, kommungränser och kommun och region är viktigt under den kommande mandatperioden. Det handlar både om att effektivisera den egna verksamheten och att nyttja våra begränsade resurser på ett mer klokt sätt.

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål
 • God ekonomisk hushållning med ett resultatmål på 2 procent, förbättrad soliditet och en självfinansieringsgrad på minst 50 procent under mandatperioden
 • Uppföljning och aktivt arbete med de avtal som Falu kommun tecknar
 • Avropa varor och tjänster från de ramavtal som kommunen ingått för att på så sätt nyttja de rabatter som förhandlats fram
 • Utveckla arbetet med energisparande åtgärder i de fastigheter vi äger själva
 • Uppmana hyresvärdar som vi hyr lokaler av att arbeta med energisparande åtgärder
 • Alla investeringar bereds noggrant för att säkerställa behov, drift, finansiering och räntekostnader
 • Alla budgeterade investeringar över 5 miljoner
  behöver igångsättningsbeslut i Kommunstyrelsen
 • Använda och utnyttja våra lokaler på ett så
  ekonomiskt sätt som möjligt
 • Se över och effektivisera stödtjänster i skolan och omsorgen med syfte att förbättra servicen och sänka kostnaderna
 • Utökad samverkan med andra kommuner, regionen samt andra organisationer
Relevanta indikatorer för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21