Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 5:

En bra kommun att leva och bo i

- Falun ska vara en attraktiv kommun att bo i

För att förstärka och utveckla vår kommun behöver fler bostäder byggas. I det arbetet kommer Kopparstaden spela en viktig roll. Utvecklingen där olika boendeformer blandas ska fortsätta.

Fler bostäder – i blandade bostadsformer – behövs i hela kommunen. Givet det ekonomiska läget är det extra dyrt att bygga just nu vilket så klart får konsekvenser för bostadskostnaderna. Det är därför extra viktigt att analysera bostadsmarknadens behov och göra långsiktigt medvetna val.

För att öka attraktiviteten som boendekommun ska även fler bostäder kunna byggas sjönära och vid andra attraktiva platser.

För ett levande centrum ska fler bostäder uppföras i centrala Falun. Privata fastighetsägares möjligheter att bygga om exempelvis vindsutrymmen till bostäder ska utredas med syfte att få fler att ta beslut om ombyggnation.

Falun är en geografiskt vidsträckt kommun med både en levande stadskärna, levande serviceorter och samhällen utanför centrum. När beslut tas så ska det göras med hela kommunens bästa för ögonen.

En viktig del i att vara en bra kommun att leva och bo i handlar om att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för barn och unga. Därför ska satsningarna på att upprätta allaktivitetsplaner i olika delar av kommunen – gärna i samverkan med föreningslivet – fortsätta.

För att fler unga ska utvecklas, må bra och känna framtidstro behöver kommunens ungdomsverksamhet 2.0 skapas. Med utredningen av den flexibla ungdomsverksamheten som grund ska – i samverkan med unga – satsningar göras på verksamhet som leder till ett ökat deltagande.

Falu kommun är redan idag känd både för sin idrotts- och friluftsprofil och som kultur- och världsarvskommun. Detta ska tas vidare och utvecklas. Därtill finns
outnyttjade möjligheter att genom samverkan förena intresset för det ena med det andra.

Som en del i att öka attraktiviteten som turiststad och förbättra förutsättningarna för turism så ska turistbussar ges möjlighet att lämna och hämta turister centralt
i Falun. Var denna plats lämpligast ligger ska utredas skyndsamt.

Anläggningarna i Slätta ska utvecklas genom samverkan med föreningslivet. Lösningar för att få i gång en verksamhet som efterfrågas av de boende ska vara
både enkla och hållbara över tid.

En väl fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för en växande kommun där fler trivs och fler väljer att flytta till. Åtgärder för att få bättre flöden i fordonstrafiken och ett mer utvecklat cykelvägnät både för att möjliggöra för fler att ta cykeln till jobbet och – genom satsningar på säkra skolvägar – för att få fler barn och unga att kunna cykla till skolan, är viktiga satsningar som ska göras.

I samverkan med andra kommuner och Region Dalarna ska ett arbete göras för att få nödvändiga infrastruktursatsningar till länet.

Falu kommun är en trygg kommun att leva och bo i och för att fortsätta vara det så ska det brottsförebyggande arbetet stärkas. Otryggheten i kommunen ska minska
genom bland annat ett fortsatt arbete med otrygga platser.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation går under mandatperioden in i en genomförandefas. Efter beslut ska handlingsplanen implementeras och avstämning gällande hur arbetet fortskrider kommer ske regelbundet.

Ambitionen är att antalet hushåll i behov av försörjningsstöd även fortsättningsvis ska minska. Det faktum att vi befinner oss i en lågkonjunktur gör så att en sådan ambition blir extra utmanande. Samtidigt vittnar många företag om stora utmaningar inom kompetensförsörjningen. När fler får möjlighet att komma ut i egen försörjning eller utbildning som leder till arbete stärks individer, näringsliv och kommunen.

 • Med Kopparstaden som motor öka bostadsbyggandet i hela kommunen - både i Falu tätort, våra serviceorter och på landsbygd
 • För att främja jämlikhet, trygghet och integration ska de bostäder som byggs innebära blandade boendeformer
 • Möjliggöra för fler bostäder i centrum
 • Utvecklingsarbetet i sydvästra Falun (Simonsberget med omnejd) ska fortsätta
 • Införa landsbygdsintegrerat beslutsfattande – alla beslut ska ha hela kommunens bästa för ögonen
 • I samarbete med föreningslivet säkerställa att fler allaktivitetsplaner etableras i alla delar av kommunen
 • Med utredningen av den flexibla ungdomsverksamheten som grund satsa på en verksamhet för unga som leder till ett ökat deltagande
 • Etablera en fritids- och kulturbank (låna ut sportutrustning och instrument)
 • Utvecklad samverkan med föreningslivet för att förbättra folkhälsa och livskvalitet
 • För ökad sammanhållning och ökad attraktionskraft ska kommunen stärka sin roll som kultur- och idrottskommun
 • Med världsarvet i fokus ska kommunen utvecklas som besökskommun
 • Möjliggöra för turistbussar att hämta och lämna resenärer centralt i Falun
 • Slätta-anläggningen ska i samråd och samverkan med föreningsliv och boende återupprättas och utvecklas
 • Att nya bostadsområden byggs i attraktiva lägen med omväxlande bebyggelse.
 • Vi vill att bostäder ska kunna byggas sjönära men strandlinjen ska vara
  tillgänglig för allmänheten
 • Fortsatt satsning på infrastrukturfrågor för att underlätta transporter och arbetspendling
 • Åtgärder för att minska antalet otrygga platser
 • Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relatione
 • I samverkan med relevanta aktörer arbeta för att ovanstående handlingsplans genomförande och därmed minska förekomsten av våld i nära relation
 • Minska antalet hushåll i behov av försörjningsstöd
 • Takten i att ta hem familjehem i egen regi ska öka

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål

Indikatorer och uppföljning

Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21