Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 3:

Företagande och arbete

Falun ska ha ett rikt och växande näringsliv och fler ska vara i arbete

Ett rikt och växande näringsliv är en förutsättning för en stark och trygg välfärd. Genom redan etablerade företag som utvecklar sina verksamheter och nya företag som väljer att etablera sig i Falu kommun så ges både direkta
tillskott till välfärden genom skatteintäkter och potentiellt framtida tillskott genom nya arbetstillfällen.

Under mandatperioden ska förutsättningar skapas så att de företag som redan är etablerade kan fortsätta utvecklas och så att nya företag väljer kommunen som plats för sin etablering.

En nära och öppen dialog mellan kommun och näringsliv är en viktig förutsättning för ett samarbete där båda parter blir vinnare. Förenkling ska vara ett ledord i alla delar av det fortsatta arbetet med näringslivsstrategin. Falu kommun ska till följd av detta arbete förbättra sig både i Svenskt Näringslivs ranking och i Företagarnas rankingar.

Genom att möjliggöra för fler sociala företag att
etablera sig i kommunen kan fler personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden erbjudas ett arbete.

Vinsterna med att gå från försörjningsstöd till egen
försörjning är framför allt individens, genom möjlighet till frihet och självkänsla, men innebär självklart även en seger för kommunen.

Falun är en kommun med förhållandevis goda förutsättningar. Kommunen har relativt god ekonomi, relativt ung, frisk och välutbildad
befolkning. I kombination med det råder arbetsbrist
inom många branscher. I Falu kommun bör det därför säkerställs att alla som i någon form kan jobba får en möjlighet att ta ett jobb.

För att göra det möjligt för dem som idag inte har ett arbete ska arbetet med vuxenutbildningen utvecklas. De utbildningar som kommunen beställer ska ha en tydlig koppling till de bristyrken som finns i kommunen. Utbildningarna ska leda till fler anställningsbara och färre lokala företag som lider av brist på arbetskraft. Som ett led i att få fler i arbete ska den egna organisationen – Falu kommun – erbjuda fler möjligheter till praktik och arbetsträning.

Utvecklingen av stadskärnan ska fortsätta i nära samarbete med Centrala Stadsrum. Som ett led i detta ska möjligheten till fler bostäder i centrum tillskapas.

Arbetet med att identifiera och genom planarbete ta fram ny industrimark ska intensifieras för att öka näringslivets intresse för att utöka sin verksamhet eller nyetablera sig i kommunen.

Fler företag ska komma i kontakt med och få stöd av funktionen företags-, mark och exploateringslots.

Kommunen omsätter årligen ca 1,8 miljarder kopplat till upphandlingar. Hur dessa upphandlingar genomförs och vilka krav som ställs får stor påverkan på tjänsters och produkters utveckling. Falu kommun ska därför arbeta fram lokala riktlinjer för byggentreprenad så att konkreta krav på schyssta villkor, lokala-, sociala- och hållbarhetsmål ställs.

En gymnasieskola med nära samverkan med näringslivet möjliggör för de gymnasiala utbildningarna att gå i takt med arbetsmarknaden. Dels genom utbildningarnas innehåll men även genom utökade möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Ett fördjupat samarbete mellan näringsliv och skola ska utvecklas för att göra fler unga anställningsbara.

 • Utveckla dialogen mellan kommun och näringsliv
 • Utveckla samarbetet utifrån den näringslivsstrategi som tagits fram i kommunen
 • Möjliggöra för etablering av fler sociala företag
 • Fortsatt arbete med att utveckla centrum i samarbete med fastighetsägare och Centrala Stadsrum för att få en mer attraktiv affärsinriktad stadskärna
 • Inventera mark för att möjliggöra företagsetableringar i hela kommunen
 • Arbeta för ökad lyhördhet, bättre service och bemötande från kommunen, speciellt när det gäller tillstånd och tillsyn
 • Förbättrad kommunal roll i att stödja näringsidkare
 • Utveckla funktionen med företags-, mark- och exploateringslots
 • Utveckla vuxenutbildning och kompetensförsörjning i syfte att fler människor blir anställningsbara och att näringslivets kompetensbehov tillgodoses
 • Utveckla och starta upp jobbspår inom kommunens förvaltningar och bolag
 • Uppmuntra till start av inkubationsverksamheter för att främja entreprenörskap och nyföretagande
 • Att kommunen vid upphandlingar av byggnationer lyfter in behovet av schyssta villkor, praktik- och lärlingsplatser för unga
 • Ställa krav vid upphandling rörande lokala-, sociala och hållbarhetsmål
 • Att utveckla Ungt Företagande till att omfatta samtliga program på gymnasiet
 • Verka för att Falu gymnasium i samverkan med näringslivet i större utsträckning än idag utbildar mot vår lokala arbetsmarknad
 • Utreda möjligheten till att införa avgiftsfritt busskort för unga under sommaren i kommunen (om det inte införs regionalt) med syfte att underlätta för sommarjobb
 • Fortsätta satsningar på bredbandsutbyggnaden

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål

Indikatorer och uppföljning

Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21