Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Målområde 4:

Förskola, skola och utbildning

Falu kommun ska tillhandahålla en god utbildning för alla

Skolans uppdrag – att ge alla barn och unga förutsättningar att utvecklas till fria individer – kan inte nog tydligt understrykas. För att lyckas med uppdraget kommer det även fortsättningsvis prioriteras resurser för skolans verksamhet.

Att tidigt fånga upp de barn som riskerar att hamna snett har länge varit ett stort fokus i kommunen inom ramen för arbetet Tillsammans för varje barn och verksamheten Dialogen.

Den nya organisationen, där Barn och utbildningsnämnden, den nya nämnden Arbetsliv- och socialnämnden och Omvårdnadsnämnden fördelat uppgifter på ett nytt sätt, förväntas ge än bättre möjligheter att samverka över tidigare
förvaltningsgränser. Allt för barnens bästa.

Samverkan mellan de aktörer som är inblandande när det handlar om att fånga upp en ung person och stötta vederbörande att klara skolan ska utvecklas under mandatperioden. En annan aktörs eventuella tillkortakommanden får inte ses som en ändstation. Kommunens synsätt ska vara hur kan den egna organisationen agera för att lösa gemensamma problem för barn och ungas bästa.

Flera av Falu kommuns skolors elever har ett annat modersmål än svenska. För att ge dessa barn möjligheter att klara skolan ska läxhjälp erbjudas med hjälp av de språkstödjare som verkar i skolan idag.

Arbetet och genomförandet av den läsa-, skriva- och räknagaranti som infördes under föregående mandatperiod ska fortsätta.

En grundförutsättning för att kommunens förskolor och skolor ska hålla den höga kvalité den gör är bland annat personalen. Rekryteringsläget är idag relativt gott men det finns vissa personalkategorier där det råder brist på personal och där bristen förutspås bli allt större. Att tillsammans med andra kommuner och Högskolan Dalarna fortsatt satsa på den arbetsplatsförlagda lärarutbildningen blir en viktig del i att långsiktigt arbeta för att säkra kompetensförsörjningen.

Beslut om att starta upp en skola för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning togs av en bred politisk majoritet under föregående mandatperiod. Uppförandet av verksamheten kommer bli ett viktigt led i att förbättra skolans möjlighet att kunna möta varje elevs behov.

Inom ramen för arbetet med att förverkliga antagen cykelplan fortsätter arbetet med säkra och trygga skolvägar. Genom att möjliggöra för fler barn och unga att cykla eller gå så kan transporten till och från skolan bidra till ökad folkhälsa och i förlängningen även bättre skolresultat.

Barngruppernas storlek i förskolan har stor betydelse för barns utveckling, särskilt i de yngre åldrarna. Därför är det viktigt att grupperna fortsätter minska men framför allt anpassas efter individerna i barngruppen. Barngruppernas storlek mäts som ett snitt över året och förskolan ska sträva mot att följa Skolverkets rekommendation.

För en förbättrad arbetsmiljö och trygghet för både anställda och barn/elever ska antalet timanställda minska och tillsvidareanställd personal öka.

Ett godkänt gymnasiebetyg är en förutsättning för att få ett jobb på dagens arbetsmarknad. Därför är ett av skolans viktigaste mål att öka andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg.

För en god arbetsmiljö och för att nå kunskapsmålen måste elever må bra och vara trygga i skolan. Arbetet mot olika former av kränkningar, mobbning och utanförskap ska fortsatt stå högt på agendan i det dagliga
arbetet. Det gäller både i och utanför klassrummet.

I kommunen finns både små och stora skolor. Alla kommunens skolor ska erbjuda en väl fungerande verksamhet som uppfyller de krav som ställs i skollag och läroplaner.

I arbetet med att utveckla mindre skolenheter måste nya idéer testas i samarbete mellan skolledning, pedagoger elever och föräldrar.

Kulturskolans verksamhet ska genom övergång till smågruppsundervisning göras tillgänglig för fler. Gruppundervisning kommer att frigöra resurser. Det innebär betydligt kortare köer till kulturskolans olika aktiviteter och kan även möjliggöra för verksamheten att i större utsträckning ha undervisning på kommunens serviceorter.

 • Fortsätta arbetet med tidiga insatser (Tillsammans för varje barn) för att förhindra ”skolmisslyckanden”
 • Intensifiera satsningar på samverkan mellan relevanta aktörer för att minska psykiska ohälsan bland barn och unga
 • Samtliga av kommunens grundskolor ska erbjuda läxhjälp
 • Införa läs-, skriva- och räknagaranti efter årskurs 3
 • Fortsätta medverka i satsningen på arbetsplatsförlagd lärarutbildning
 • Lärarna ska ges bättre förutsättningar att anpassa undervisningen för att möta varje elevs behov
 • Utveckla arbetet med säkra och trygga skolvägar
 • Minska antalet barn i förskolegrupperna
 • För att öka måluppfyllnaden ska timvikarier minska och grundbemanningen öka i förskola och skola
 • Öka andelen ungdomar som är behöriga till gymnasiet och högskola/universitet
 • Bra och näringsrik kost till våra barn och ung
 • Skolan ska vara trygg. Därför ska vi arbeta med en nolltolerans mot kränkningar och mobbning i och utanför klassrummet
 • Alla kommunens skolor ska utvecklas
 • Etablering av eventuellt nya friskolor (förskola, grundskola och gymnasium) tillstyrks då friskolan tillför en verksamhet som är gynnsam för kommunen och våra
  kommuninvånare. Med det menas att verksamheten behöver vara relevant både i bemärkelsen etableras där kommunen inte själva idag eller i närtid kan erbjuda platser eller tillför en inriktning/verksamhet särskilt gynnsam för arbetsmarknaden.
 • Fortsatt satsning på en kulturskola med bra kvalitet och hög tillgänglighet

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål

Indikatorer och uppföljning

Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21