Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna och barn leker i snön

Målområde 7:

Miljö, klimat och samhällsbyggande

Kommunens klimatpåverkan ska minska

Falu kommun ska fortsätta arbetet med att minska kommunens klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen.

En viktig del i arbetet är även att göra det enklare – genom att på olika sätt underlätta för kommunmedborgare att minska sin klimatpåverkan.

Uppförandet av nya byggnader så som bostäder, skolor och omsorgsboenden leder till relativt stor klimatpåverkan. Därför är det viktigt att arbetet med hållbarhetsstrategin för att utveckla ett klimatsmart byggande fortsätter.

Kommunen ska när det är möjligt, förse lämpliga nybyggen och befintliga hus, med solpaneler och andra energibesparande installationer.

Arbetet med att få till en etablering av en biogastankstation har pågått under en längre tid. Att det i Falun finns fler alternativ till att tanka fordon fossilfritt är mycket viktigt. Därför ska eventuella påverkningsbara hinder för tankstationens uppförande hanteras skyndsamt.

Elprisläget till trots så är elbilsmarknaden fortsatt expanderande. Då transportsektorn är en av de tyngst vägande faktorerna avseende kommunens klimatpåverkan är det viktigt att genom en utökad laddinfrastruktur möjliggöra för fler att köra på el.

Det är samtidigt viktigt att möjliggöra för fler att cykla till jobbet. Att ställa bilen får både en positiv effekt för klimatet och för folkhälsan och därför ska arbetet med cykelplanen fortsätta.

Viktigt är att knyta ihop viktiga stråk genom ny cykelväg men även genom bättre och mer tydlig skyltning och märkning i vägbanan.

Ett sätt att medvetandegöra klimatpåverkan bland barn och unga är att aktivt arbeta med att minska matsvinnet. Det arbete som pågår ska fortsätta och omfatta alla verksamheter inom kommunen där mat hanteras.

Flödesfrämjande åtgärder ska genomföras längs Korsnäsvägen. Framkomligheten för samtliga trafikslag ska förbättras genom först och främst åtgärder som kräver mindre ingripande insatser och i andra hand genom ombyggnation av vägbanan. Vidare ska tillgängligheten till det nya bostadsområdet i Surbrunn förbättras genom en ny avfart från Korsnäsvägen.

Som en del i kommunens arbete med att minska vår miljö och klimatpåverkan bör vindbruksplanen uppdateras. Dagens vindkraftverk är betydligt högre än vad de var när nu gällande plan arbetades fram. Den högre höjden ger bland annat nya förutsättningar vilket skulle kunna innebära att det finns andra områden i kommunen som är bättre lämpade för dagens vindkraft.

I arbetet med Falu kommuns miljö- och klimatarbete är biologisk mångfald en viktig del. Gröna stråk genom bebyggelse för att främja pollinerare, senarelagd klippning av utpekade dikesrenar och fortsatt etablering av kommunala naturreservat är några av de åtgärder som varit och fortsatt är prioriterade.

 • Minska kommunens klimatpåverkan och effektivisera energianvändningen
 • Underlätta för kommunmedborgarna att minska sin klimatpåverkan
 • I enlighet med hållbarhetsstrategin fortsätta arbetet med att utveckla ett klimatsmart byggande
 • Vid uppförandet av nya byggnader, i de fall där det är möjligt, förse lämpliga delar med solpaneler och andra energibesparande installationer
 • Driva etableringen av ett biogastankställe i kommunen vidare
 • Satsa på laddinfrastruktur
 • Minska matsvinnet i kommunens verksamhet
 • Fortsätta arbetet med att genomföra cykelplanen med särskilt fokus på att öka framkomligheten för både cyklister och bilister
 • Trafiksituationen mellan Knutpunkten och Stationsområdet ska förbättras genom flödeshöjande åtgärder
 • Förbättra tillgängligheten till Surbrunn genom ny avfart från Korsnäsvägen
 • Ta fram en ny vindbruksplan
 • Den biologiska mångfalden ska stärkas

Vilka globala mål stödjer målområdet?

Målområdet stödjer främst de Globala målen:

Globala mål

Indikatorer och uppföljning

Indikatorer relevanta för målområdet
Sidan uppdaterad 2024-05-21