Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som handlar

Mål och verksamhetsplanering

Planering och målsättningar behövs både på lång och kort sikt. På lång sikt handlar det om att ange en strategi och inriktning för kommunen och dess olika verksamheter. På kortare sikt är målen mer detaljerade och verksamhetsnära.

Kommunens långsiktiga planering utgår från kommunens vision – Ett större Falun Öppnas i nytt fönster., Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Översiktsplanen FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster. och övriga politiskt antagna långsiktiga program Öppnas i nytt fönster..

Program för mandatperioden

För varje mandatperiod upprättar det politiska styret ett Program för mandatperioden med mål och indikatorer baserat på den politiska inriktningen samt den långsiktiga planeringen. Programmet för mandatperioden antas av kommunfullmäktige. Programmet ska även innehålla mål för god ekonomisk hushållning.

Nämndernas verksamhetsplan

Program för mandatperioden ligger sedan till grund för nämndernas planering. Planeringen löper över fyra år, med mål och indikatorer för nämndens verksamheter. Därtill kan nämnden också välja att ta fram egna verksamhetsmål utifrån nämndens basuppdrag och gällande lagstiftning. Sådant som kan vara relevant för nämnden att följa men som inte alltid täcks in av målen i mandatperiodsprogrammet. I verksamhetsplanen finns även de ekonomiska ramarna som givits i Årsplan med budget beslutad av kommunfullmäktige.

Hur den politiska viljan verkställs i Falu kommun

Förvaltningens handlingsplan och aktivitetsplan

Utifrån nämndens verksamhetsmål upprättar sedan förvaltningen en handlingsplan som beskriver de övergripande aktiviteter vilka ska bidra till att nå målen i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningens handlingsplan ligger till grund för enheternas aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna visar vilka konkreta aktiviteter som ska genomföras under året.

Sidan uppdaterad 2024-04-26