Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Styrmodellen: den röda tråden

Så funkar Falu kommuns styrmodell

Om styrmodellen

En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, dvs hur det går till att besluta vad som ska utföras. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljeinriktningen får genomslag i verksamheterna, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås och att god ekonomisk hushållning säkras.

Styrmodellen ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen till det dagliga arbetet i verksamheterna - från vision till medarbetare. Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur man styr blir det enklare för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot - det vill säga själva innehållet – kommunens vision och mål.

Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument. Styrningen påverkas också av organisationskultur, värderingar och attityder. För att styrmodellen ska få genomslag och effekt måste man tänka på både strukturer och kulturer.

Varför en reviderad styrmodell?

Falu Kommuns förra styrmodell antogs 2006 och sedan den antogs har både synen på styrningen förändrats och ett antal viktiga kommunövergripande styrdokument tillkommit. I samband med Budget 2015 gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn och revidering av kommunens styrmodell.

Viktiga utgångspunkter för styrmodellen

1. Styrningens dimensioner

Styrningens tre dimensioner i grafen nedan beskriver ett tankesätt som innebär att styrningen, för att lyckas, inte bara kan fokusera på exempelvis fördelning av resurser. Det är viktigt att det finns ett klart samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som vi vill uppnå och därmed även nyttan som våra tjänster ska ge faluborna.

Diagram med styrmodellens viktiga utgångspunkter; resultat, verksamhet, resurser.

2. Gemensamma värderingar

För lyckad styrning är det viktigt att våra gemensamma värderingar, som togs fram i samband med visionsarbetet, genomsyrar verksamheterna:

  • Till nytta för Faluborna
    Allt som görs ska vara med nyttan för Faluborna för ögonen. Det som inte direkt eller indirekt ger fördelar för Faluborna måste ifrågasättas. Att komma fram till ett resultat eller att ge besked är en förutsättning för att skapa nytta.
  • Enkla att samarbeta med
    I en stor och multiprofessionell organisation som Falu kommun finns expertis och ansvariga inom alla verksamhetsområden. Emellanåt händer det att Falubor eller företagare ”kommer i kläm” på grund av att verksamhetsområden inte är överens inom organisationen. För att det ska vara enkelt att samarbete med kommunen måste vi därför se till att vi samarbetar internt först och inte låter ”stuprör” hindra oss.

    Stor del av verksamheten styrs av omfattande regelverk som vi ska behärska, men inte gömma oss bakom. God byråkrati handlar om att ha nödvändiga rutiner som förenklar att göra rätt.

3. Hållbar utveckling

I Falu kommun eftersträvar vi en hållbar utveckling. Vi utgår ifrån Bruntland – kommissionens definition (1987): ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det handlar med andra ord om en utveckling där varje generation ska ha samma chans att skapa sig ett bra liv.

Det betyder att vi i vårt arbete med att realisera visionen ”Ett större Falun” måste ta hänsyn till ekologisk hållbarhet, social inkludering och ekonomisk tillväxt när vi gör vägval, prioriteringar och fattar olika beslut. Hållbarhetsprogrammens mål och strategier utgör därmed vägledande principer i allt kommunalt arbete.

4. Enkelhet

En viktig utgångspunkt för lyckad styrning är att modellen och styrprinciperna är så enkla som möjligt att förstå och att använda och att modellen har hög acceptans i organisationen. Styrningen av en kommun är komplex, men styrmodellen ska underlätta för både förtroendevalda, ledare och medarbetare att förstå hur styrningen är tänkt att fungera för att kunna arbeta i enlighet med den.

5. Tydliga roller

En bra styrning förutsätter en tydlig rollfördelning. Politiker och tjänstemän har olika roller. Politikernas roll är att styra genom att sätta mål, göra prioriteringar och fördela resurser och följa upp. Tjänstemännens roll är dels att förse politikerna med relevant underlag för deras ställningstaganden, dels att leda och genomföra verksamheten utifrån de fastställda målen, sina tilldelade uppdrag och tillgängliga resurser.

6. Helhetsperspektiv - koncernstyrning

En viktig utgångspunkt i styrmodellen är helhetsperspektivet. Med det menas att det är viktigt att ha en förståelse för både sin egen del och övriga delar av organisationen. Genom att planera och följa upp med ett helhetsperspektiv minskar risken för suboptimering. Med helhetsperspektiv menar vi att både styrelser/nämnder och bolag omfattas av styrningen.

7. Uppföljning som grund för planering

En utgångspunkt för styrningen är att vi kan lära oss av det som redan har hänt. Vi kan, genom att analysera verksamheten och lära av varandra, förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. Genom ett samordnat arbete med uppföljning, analys och jämförelser, kan vi skapa en bättre helhetsbild av våra verksamheter och våra resultat. Detta sammanfattas i Falumodellen nedan.

Falumodellen.

Du kan läsa mer om Falumodellen på sidan Resultat.

8. Processorienterad arbetssätt

I kommunen pågår sedan ett par år ett projekt för att införa ett processorienterad arbetssätt. Projektet syftar till att bidra till våra värderingar; Till nytta för faluborna och Enkla att samarbeta med. Här kan du läsa mer om processprojektet.

Genom att använda processtrukturen, från huvudprocesser, via verksamhetsprocesser på olika nivåer, till den nivå där mötet sker med mottagaren/kunden och värdet/nyttan skapas, kompletteras styrmodellen så att styrningen når hela vägen.

Sidan uppdaterad 2019-11-08