Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Enbär med skog i bakgrunden.

Rådgivande organ

Vissa frågor spänner över de olika nämnderna och förvaltningarna i kommunen och har därför särskilda råd och samordningsgrupper.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Landstinget och kommunerna i Dalarnas län.
Protokoll från sammanträdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hitta och jämför hjälpmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I vissa fall kan kommunen hjälpa till med anpassning av din bostad.

Hållbarhetsråden

Falu Kommun har tre hållbarhetsråd; tillväxtrådet, folkhälsorådet och miljörådet. Råden diskuterar strategiska frågor, men är också visionärer inom sina områden. Råden tar emot ansökningar och föreslår vilka projekt som ska tilldelas pengar.

De tre hållbarhetsråden; tillväxtrådet, folkhälsorådet och miljörådet

Integrationsrådet

Integrationsrådets huvuduppgift är att genom sina representanter bidra till en ökad måluppfyllelse av Integrationspolitiskt program för Falu kommun. Rådet fungerar även som ett bollplank för organisationer av olika slag som arbetar med mångfaldsrelaterade frågor. Integrationsrådet består bland annat av representanter från majoritet, opposition, arbetsförmedlingen, Kopparstaden, föreningar och näringslivet.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet är ett organ för samverkan och ömsesidig information mellan kommunens alla nämnder och styrelser och företrädare för handikapporganisationerna inom kommunen. Även företrädare för försäkringskassan och landstingets hälso- och sjukvård medverkar i detta samråd.

Funktionshinderrådet

Landsbygdsrådet/Kommunbygderådet

Utvecklingsarbetet i landsbygdsrådet inriktas i stor utsträckning på att utveckla det lokala engagemanget och den lokala demokratin. I rådet finns representanter från kommunbygderådet, som består av sju intresseföreningar.

Landsbygdsrådet/kommunbygderådet

Likabehandlingskommittén

Likabehandlingskommittén är knuten till kommunstyrelsen som har huvudansvaret för kommunens likabehandlingsarbete enligt kommunens likabehandlingsplan, ”Plan för lika rättigheter och möjligheter”.

Likabehandlingskommittén ska initiera arbete för likabehandling inom kommunorganisationen, bereda ärenden inför kommunstyrelsen och följa upp lönekartläggningar. Därutöver ska likabehandlingskommittén initiera jämställdhetsarbete enligt CEMR-deklarationen vilken Falu kommun undertecknat.

Kommittén består av kommunstyrelsens verksamhetsutskotts presidium samt
kommundirektören, HR-chefen, HR-specialist och genuspedagog . Facken
har också varsin representant. Kommundirektören är sammankallande.

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Det övergripande målet för det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Faluns invånare och dess besökare.

Lokala brottsförebyggande rådet

Namnkommittén

Namnkommittén fattar beslut om officiella namn på gator, platser och
byadressområden i Falu kommun.

Namnkommittén

Kommunala pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Kommunala pensionärsrådet

Samverkansberedningen Landstinget – Falu kommun

Samverkansberedningen Landstinget - Falu Kommun är ett politiskt organ för samverkan mellan kommunen och landstinget inom hälso- och sjukvården och andra närliggande områden. Man diskuterar och beslutar om övergripande mål för de samverkande verksamheterna och ger utredningsuppdrag i gemensamma frågor. Samverkansberedningen kan däremot inte fatta ekonomiskt bindande beslut. Då får man gå till sina respektive styrelser.

Äldreomsorgen är ett stort och viktigt samverkansområde, men kommunens och landstingets verksamheter har fler beröringspunkter: barn- och ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatrin, habilitering, folkhälsa m.m. Gemensamma frågor hanteras i första hand på tjänstemannanivå.

Samhällsbyggnadsberedningen

Samhällsbyggnadsberedningen är ett forum för samverkan kring frågor rörande den fysiska utvecklingen av Falu kommun. Både utrednings- och investeringsresurser är begränsade. Därför krävs prioritering och samordning av vad som ska genomföras och i vilken ordning.

De som deltar i beredningen är presidierna i kommunstyrelsens utvecklingsutskott och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ordförande och vice ordförande i styrelserna för Kopparstaden AB och Falu Energi och Vatten AB och de ledande tjänstemän som är berörda. Beredningen är inte ett formellt utskott som fattar beslut, rollen är samordnande och vägledande.

Samordningsförbundet Finsam-Falun

Personer som drabbats av ohälsa behöver ofta olika typer av stöd för att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet eller studier. Kombinationer av medicinska, sociala och arbetslivsinriktade insatser förbättrar oddsen för en lyckad rehabilitering. Genom Finsam samverkar förvaltningar inom Falu kommun, Arbetsförmedlingen, Landstinget Dalarna och Försäkringskassan kring sådana insatser.

Samordningsförbundet Finsam Falun

Sidan uppdaterad 2017-06-27