Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer som sitter vid ett bord

Demokratikommun 2020

Demokratikommun 2020 är Falu kommuns demokratipolitiska plattform för medborgardialog och aktivt medborgarskap. Plattformen, som antogs av kommunfullmäktige i april 2015, tar upp de gemensamma utmaningar alla kommuner står inför, vad som är viktig för att kommunikation och medborgardialog ska fungera och hur Falu kommun kan stödja alla kommuninvånare att göra sin röst hörd.

Plattformen är i första hand ett stöd och vägledning till de olika nämnderna, kommunala bolagen och förvaltningarna i Falu kommun.

Varför Demokratikommun 2020?

I dag finns utmaningar inom demokrati som alla kommuner står inför. Till exempel att antalet medborgare som är medlemmar i politiska partier minskar samtidigt som undersökningar visar att de flesta människor är mycket intresserade av att diskutera politik, samhällsfrågor och vill påverka. Medborgarna vill på ett helt annat sätt än tidigare delta i dialoger och debatter utan att vara anslutna till något parti och därför behövs nya former för detta.

Fokusområden

Det finns många olika sätt arbeta för att stärka demokratin i en kommun. Demokratikommun 2020 har valt att fokusera på fyra olika områden - kommunikation, medborgardialog/brukardialog och aktivt medborgarskap samt att öka kunskapen om de demokratiska grundvärderingarna. Alla verksamheter inom kommunen har fått i uppdrag att varje år, med stöd av demokrativägledarna, jobba specifikt med ett av dessa områden:

  • Kommunikation är den dagliga information- och kommunikation som sker mellan kommuninvånare, förtrotroendevalda och kommunmedarbetare. Det innefattar alltifrån webben till att svara på mejl, telefon, synpunkter och klagomål och annat.
  • Syftet med medborgardialog är att få kunskap om vad kommuninvånarna tycker i en viss fråga innan beslut fattas eller hur de ser på den service och de tjänster de utnyttjar i kommunen. I praktiken innebär det att förtroendevalda eller kommunmedarbetare söker upp kommuninvånare och för en dialog tillsammans med dem i en viss fråga. Alternativt tar kommuninvånare själva tar initiativ till dialogen.
  • Aktivt medborgarskap innebär att ge stöd och vägledning till kommuninvånare om hur de kan göra sin röst hörd, framföra sina åsikter, skriva medborgarförslag, starta folkinitiativ och på olika sätt vara en aktiv medborgare.

Målsättning

Målet är att Faluns demokratiarbete på sikt ska bidra till:

  • Ett större, demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Falun där alla, medborgare, förtroendevalda och medarbetare i kommunen är delaktiga i utvecklingen och formandet av Falu kommuns framtid
  • En plats för alla där varje människas unika uttryck, drivkraft, intelligens och kreativitet kommer till uttryck och tas till vara, och alla känner sig som en del i det samhället vi lever i
  • Ett Falun där relationen mellan medborgare, förtroendevalda, medarbetare i kommunen genomsyras av öppenhet, tillit och respekt för varandras åsikter, attityder och värderingar och Falu kommun uppfattas som enkla att samarbeta med
  • Ett Falun där makten hela tiden utgår från och återkopplas till medborgarna och där de demokratiska grundvärderingarna och mänskliga rättigheterna respekteras.
Sidan uppdaterad 2020-08-26