Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilden visar ett stort modernt grått trähus i Falun

Strategi för hållbart byggande i Falun

Falu kommun ska åter bli en trästad. Genom att bygga i trä knyter man an till stadens historia och kan samtidigt bli drivande inom en hållbar samhällsomställning.

I juni 2017 antog kommunfullmäktige en strategi för hållbart byggande i Falun. Den beskriver hur Falu kommun ska bli en av Sveriges ledande kommuner inom hållbar byggnation, hållbar samhällsplanering samt vårdande av kulturarv och vilket ansvar de kommunala förvaltningar och bolagen har i sina verksamheter för detta.

  • Allt som byggs inom Falu kommun ska så långt möjligt bidra till att skapa attraktiva och tillgängliga livsmiljöer och ge goda livsbetingelser för alla.
  • Genom att så långt som möjligt välja sunda material och resurseffektiva byggprocesser ska vi se till att minska vår miljö- och klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.
  • Alla investeringar i byggandet ska så långt möjligt bidra till en hållbar regional utveckling genom samspel med andra kommuner.
  • Allt byggande i Falun ska så långt möjligt bidra till en utveckling av spännande gestaltningar och nya formspråk kopplade till Faluns historiska arv.

I tidigare beslut har man poängterat att Falun ska vara en av Sveriges ledande kommuner för ett hållbart samhälle. Eftersom utsläpp från byggnationer står för en betydande del av världens koldioxidutsläpp, vill kommunen minska sin klimatpåverkan genom byggande i förnybara material och med ny byggteknik. Samtidigt kan man bidra till att utveckla svensk spetsteknologi inom miljövänligt byggande. 

En strategi som gynnar träbyggnation

Om man ser till en byggnads totala miljöpåverkan framstår byggande i trä som fördelaktigt. I Sverige, och inte minst i Falun, finns ju en lång tradition att bygga i trä och de faluröda byggnaderna har inte bara blivit en symbol för Dalarna – utan för hela landet. Falun har valt att knyta an till sina historiska traditioner genom att nu även bygga större byggnader i trä. Flera lägenhetshus, skollokaler och vård- och omsorgsboenden har byggts i trä de senaste åren. Det har varit en del i det strategiska arbetet för att åter etablera Falun som trästad.

Utdrag ur Strategi för hållbart byggande

"Vi främjar en hållbar utveckling och främjar därför andelen trä i vårt byggande – både trä man ser och i stommen". "Om en prövning visar att vi i ett enskilt fall inte klarar att bygga med trä, ska orsakerna till detta redovisas samt hur vi skaffat oss kunskap om möjligheterna med trä som byggnadsmaterial inför nästa försök."

Några av de anvisningar som ingår i strategin

  • Inför varje större nybyggnadsprojekt – större än 400 basbelopp – ska val av material tydligt motiveras och redovisas till respektive styrelse samt till kommunstyrelsens serviceutskott.
  • Detaljplaner ska utformas så att det bli möjligt att bygga i trä.
  • Vid försäljning av kommunal mark ska Falu kommuns önskan att förstahandsalternativet är byggande i trä anges i markanvisningsavtalet och följande exploateringsavtal.
  • Vid rådgivning i samband med bygglov ska det informeras om möjligheten att bygga i trä.

Strategi för hållbart byggande i Falu kommun Pdf, 3 MB.

Sidan uppdaterad 2020-11-09