Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-08-26

Möte miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

I dag, onsdag, hade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden sitt första möte efter sommaruppehållet. Nedan följer en kort summering om vad som hände på mötet:

Detaljplaner som vunnit laga kraft
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har informerats om tre detaljplaner som vunnit laga kraft, nämligen detaljplanerna för Britsarvets vårdcentral vid Norra Järnvägsgatan för fastigheter i kvarteren Daljunkaren och Hyttkammaren och detaljplan för bostäder vid Prästkragsvägen i Stennäset.

Pågående och nya detaljplaner
En uppdaterad tidplan för pågående detaljplaner har redovisats. En ny ansökning om planbesked för fastigheterna Britsarvsgården 9 och 10 har kommit in. Beredning av ärendet är påbörjat och beslut om planbesked kommer att tas på delegation.

Granskning detaljplan för Nedre Gruvrisvägen och Zinkstigen
Efterfrågan på småhustomter är stor i Falu tätort och kommunen har få tomter att erbjuda idag. Detta har lett till att kommunens utbyggnadsområde Galgberget behöver kompletteras med fler småhustomter. Förslaget till detaljplan godkändes för samråd i februari och har därefter varit utsänt för samråd under våren. Ett öppet hus-möte anordnades i april. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har godkänt samrådsredogörelsen och detaljplanen ställs nu ut för granskning.

Ny granskning syrafabriksområdet
Nämnden har tidigare godkänt detaljplanen för verksamhetsområde på syrafabriksområdet väster om E16. Förslaget var därefter utsänt för granskning i mars. Synpunkterna som kommit in under granskningstiden har inneburit att ändringar måste göras i planhandlingarna. Granskningsutlåtandet har godkänts av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och detaljplanen ställs ut på en förnyad granskning.

Ekonomi- och personalrapport
Nämnden har godkänt ekonomiskt månadsbokslut för juli 2015. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens ackumulerade resultat för januari – juli 2015 uppgår till ett underskott om 10,9 miljoner kronor. Detta beror på stora avvikelser avseende kollektivtrafiken.

Fria bussar och gratis kollektivtrafik
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har besvarat ett medborgarförslag och en motion om fria bussar och gratis kollektivtrafik för pensionärer i Falu kommun. Kommunen har tidigare begärt att Dalatrafik ska utreda olika alternativ men idag finns ingen finansiering att införa avgiftsfrihet helt eller delvis.

Sidan uppdaterad 2015-11-18