Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-04-13

Två elever i skolbänkarna.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett plus på 15 miljoner. Det beror bland annat på att bygget av förskolan Slättaskogen försenats.

2015 års ekonomiska resultat är klart

Falu kommun redovisar ett positivt resultat med 104,8 miljoner kronor för år 2015 – cirka 38,5 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet för 2015.

Det handlar bland annat om återbetalning av försäkringspremier, men även ett sammanlagt positivt resultat från nämnder och styrelser.

– I början av året kom tidiga signaler som visade på långsammare utveckling av landets ekonomi, bland annat av sysselsättningen, vilket nu visar sig med
skatteintäkter och statliga utjämningsbidrag som är cirka 31 miljoner lägre än
budgeterat, säger ekonomichef Kjell Nyström.

Resultatet blev trots det ändå så stort för att kommunen valde att använda en så kallad budgeterad reserv, för att täcka intäktsbortfallet.

- I budget avsätts årligen ett belopp för oförutsedda händelser. Det kan behövas för att täcka kostnader för större volymer än planerat eller som under 2015 lägre skatteintäkter. Detta så att verksamheterna inte behöver vidta panikåtgärder, säger Kjell Nyström.

Under året kom också beslut från AFA Sjukförsäkringsaktiebolag om återbetalning av premie för år 2004, vilket gav en oförutsedd intäkt med 23 miljoner kronor.

Besparingar trots ett resultat på cirka 105 miljoner

Men varför behöver Falu kommun göra besparingar inom exempelvis fritidsgårdar och kollektivtrafik, när det finns ett positivt resultat på nästan 105 miljoner kronor från år 2015? Kommmunalrådet Jonny Gahnshag (S) förklarar det så här:

- I de flesta fall där det rapporteras att kommunen gör besparingar handlar det om att de pengar som budgeterats för exempelvis busstrafik eller äldreomsorg inte räcker till. För att kommunen ska klara att totalt sett ha en god ekonomi måste varje del klara sin ekonomi. Vi prövar också om det finns möjlighet att skjuta till ytterligare pengar, men den möjligheten finns inte alltid. En del förändringar uppfattas som besparingar trots att det kanske mest handlar om att förändra verksamheten så att den passar ändrade eller nya behov.

Men vad har de 105 miljonerna från 2015 för inverkan på kommunens ekonomi under 2016?

- De har stor betydelse! Dels har överskottet hjälpt till att finansiera våra investeringar i exempelvis förskolor och äldreboenden så att vi slipper låna till dessa. Dessutom läggs överskottet till kommunens egna kapital som ger oss större ekonomisk styrka i framtiden, säger Jonny Gahnshag.

Nämndernas resultat för år 2015

Falu kommuns styrelser och nämnder visade i bokslutet på positivt resultat på cirka 20 miljoner kronor. Beloppen är ungefärliga och orsakerna i korthet.

Socialnämnden: minus 19 miljoner kronor.
Ökade volymer och högre kostnader när det gäller institutionsplaceringar och köpta öppenvårdsinsatser för barn- och unga samt missbrukare.

Omvårdnadsnämnden: minus 8 miljoner.
Ökade kostnader för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, bemanningssjuk­sköterskor samt för betalningsansvar.

Barn- och utbildningsnämnden: plus 15 miljoner.
Lägre kostnader för intern service, fler elever från andra kommuner, försening i
utbyggnad av förskolan Slättaskogen samt tidig anpassning till 2016 års
resurs­nivå.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: plus 7 miljoner.
Planerad verksamhet som inte kunnat genomföras, främst asfaltsbeläggnings­arbeten som försenats. Även snöröjning har haft lägre kostnader än normalt.

Kultur- och fritidsnämnden: minus 5 miljoner.
Främst kopplat till fritidssektionens verksamhet gällande merkostnader kring
Lugnetanläggningen, ishallens ombyggnation med tillfälliga lösningar och
genomförande av skid-VM.

Kommunstyrelsens verksamheter

Serviceförvaltningen, fastighet: plus 20 miljoner.
Till största delen kopplat till den pågående övergången till komponentavskrivning. Dessutom lägre energiförbrukning och lägre snöröjningskostnad.

Ledningsförvaltningen: plus 6 miljoner.
Projekt för säkerhet kring vattendrag som inte genomförts som planerat.

Kommundirektören redovisar också ett överskott med 7 miljoner, vilket hänförs
till ersättning från skid-VM-bolaget.

Sidan uppdaterad 2016-04-14