Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-10-06

Rådhuset

Falun säger ja till föreslagen storregion

Falu kommun säger ja till att Dalarna ska ingå i den föreslagna Svealandsregionen tillsammans med Södermanland, Västmanland, Örebro, Uppsala och Gävleborg.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning av indelningskommitténs förslag, och funnit att det finns bärande skäl att genomföra förändringen. I vårt remissvar tillstyrker vi därför förslaget, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Den omdiskuterade storregionen ska införas redan 2019, och samtliga berörda kommuner har haft möjligheten att lämna in ett remissvar till regeringen.

Falu kommun lämnade in sitt remissvar efter att kommunstyrelsen i tisdags, med minsta möjliga marginal, ställt sig bakom remissyttrandet som säger ja till den nya regionsindelningen.

Socialdemokraterna och Centerpartiet fick stöd av Liberalerna och Falupartiet i beslutet.

Övriga partier valde att stödja sina egna förslag.

– Jag hade givetvis hoppats på en sådan stor enighet som möjligt för vårt yttrande, men respekterar givetvis att det finns andra åsikter kring regionsbildningen, säger Susanne Norberg.

Remissyttrandet

I sitt remissyttrande skriver Falu kommun bland annat: ”FK menar att större regioner innebär att landstinget i Svealand får kraftfullare röst nationellt och internationellt. Det nya länet får också en ökad samlad kapacitet när det gäller att till exempel skapa effektiv sjukvård och kollektivtrafik och att uppnå önskade resultat. (…) FK menar att de förutsättningar som kommer att gälla i Svealands län sätter ramarna för hur samspelet mellan landsting och kommuner ska byggas upp. De utvärderingar som gjorts i Västra Götalandsregionen visare att mindre kommuner fått ett större inflytande i den större regionen. I det nya skapas legitimitet och gemensam utvecklingskraft. Likaså måste de skilda förutsättningarna i de olika delarna av det nya länet beaktas. Detta är en viktig och central fråga som måste diskuteras och beslutas av det nya landstinget i nära samråd med kommunerna. Denna process måste genomföras parallellt med att det nya landstinget tar form, så att samspelet mellan kommuner och landsting säkerställs i den nya organisationen. (…) FK tillstyrker Indelningskommitténs förslag om att det är landstingen som ska ha det regionala utvecklingsansvaret. (…) Finansieringsprincipen ska gälla också en reform som denna. De merkostnader som uppkommer enligt förslaget ska enligt FK:s uppfattning finansieras av staten.”

– Många ser regionsfrågan som ett hot mot demokratin, men vi kan ändå se att en kommun som Falun kommer att kunna få ett stort inflytande i den nya regionen, säger Susanne Norberg.

Därför säger Moderaterna nej

Moderaterna tillhörde de partier som röstade nej till remissyttrandet i kommunstyrelsen, och så här säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M) om partiets ställningstagande:

– Vi moderater röstade nej i kommunstyrelsen till yttrandet om storregioner precis som vi gjort i Landstinget och Region Dalarna. Statens verksamhet behöver organiseras om och den regionala obalansen måste åtgärdas. Detta löser man dock inte med förslaget att centralisera sex länsstyrelser till en enda och att slå ihop sex landsting till ett enda.

– Några andra konkreta förslag finns inte i utredningen eller hos S/MP-regeringen. Vi kan inte stödja ett förslag vars enda innehåll är att centralisera den befintliga regionala verksamheten och flytta den längre från medborgarna, och därmed minska medborgarnas inflytande.

Sidan uppdaterad 2016-10-06