Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2016-11-30

Faluån

Större chans att få strandskyddsdispens

I Falu kommun finns det många som drömmer om att få bygga sitt nya hus nära en sjö, en tjärn, en å eller en bäck.

Efter en dom i mark- och miljööverdomstolen är nu möjligheten att få göra detta större än tidigare.

– Beslutet är inte bara viktigt för Falun utan för hela Dalarna och dess landsbygdsutveckling. Möjligheten att ge en strandskyddsdispens ökar i och med domen, som kommer att bli prejudicerande, säger Dan Westerberg (C), ordförande i myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor.

Falu kommun har sedan länge pekat ut ett flertal områden på landsbygden, nära vatten, som man velat ha lättnader i strandskyddet för. Det ska vara möjligt att bygga ett hus närmare ett vattendrag, än de 100 meter som är den generella regeln när det gäller strandskydd.

Områdena kallas för LIS –områden och står för ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.

I mars 2015 beslutade myndighetsnämnden att bevilja en strandskyddsdispens för ett enbostadshus i ett av de utpekade LIS-områdena i Falun.

Men Länsstyrelsen Dalarna valde att pröva ärendet och beslutade att upphäva myndighetsnämndens beslut. I sitt beslut pekade länsstyrelsen bland annat på att de föreslagna LIS-områdena redovisades i översiktsplanen för Falun-Borlänge på en alltför översiktlig nivå, och att en dispens inte kunde ges.

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som kom fram till samma beslut som länsstyrelsen.

Men i våras valde mark- och miljööverdomstolen att ge frågan ett prövningstillstånd, och i slutet på förra veckan kom överdomstolen med sitt beslut.

Man väljer att upphäva de tidigare besluten och beviljar strandskyddsdispens för enbostadshuset, vars föreslagna fastighetsgräns går 25 meter från stranden.

–Syftet med LIS-områdena är bland annat att kunna erbjuda attraktiva platser att bygga på på, och därmed stimulera nyetableringar utanför tätorten. Jag ser domen som ett generellt godkännande för våra LIS-områden. Den konkurrensfördelen är mycket viktig för utvecklingen av landsbygden, menar Dan Westerberg.

Men trots domen är det inte fritt fram att bygga nära vatten bara för att det görs inom ett LIS-område.

– Nej, nej. En bedömning kommer att göras i varje enskilt fall från vår sida. Dessutom ska en utfärdad dispens av oss också prövas av länsstyrelsen. Men nu har vi en praxisdom att gå på, och därmed kan det bli lättare att få igenom en dispens, slutar Dan Westerberg.

Sidan uppdaterad 2016-11-30