Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-08

Stora torget med Rådhuset i förgrunden

Så stort blev kommunens överskott

Falu kommun redovisar ett positivt preliminärt resultat med 116 miljoner kronor för år 2016.

Det är cirka 51 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

– Våra nämnder visar ett sammanlagt positivt resultat och inga stora oförutsedda händelser har heller inträffat, som belastar den budgeterade reserven, säger Kjell Nyström, kommunens ekonomichef.

Ekonomikontoret arbetar som bäst med att ta fram kommunens bokslut för 2016 , och de preliminära siffrorna visar på ett positivt resultat med 116 miljoner kronor.

– Ett bra resultat som är 51 miljoner bättre än budgeterat. Skatteintäkterna och utjämning blev något bättre än budgeterat. Utöver budget fick kommunen ett tillfälligt bidrag från staten för flyktingmottagandet med 12 miljoner kronor. Bidraget har fördelats mot de nämnder som haft merkostnader för denna verksamhet, säger Kjell Nyström.

Nämndernas och kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett sammanlagt positivt resultat på 19 miljoner kronor, exklusive anslag för oförutsedda händelser som har ett överskott på 34 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på +15 miljoner kronor, där lägre kostnader i för- och grundskola samt ökade intäkter från avgifter inom förskola och fritidshem är huvudförklaringen.

Den milda och snöfattiga vintern, lägre personalkostnader, och ökade intäkter från parkeringsbolaget gör att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan visa ett överskott på +10 miljoner kronor.

Största minuset, - 6 miljoner kronor, står kultur- och fritidsnämnden för. Underskottet beror främst på ökade arenakostnader för Svenska skidspelen samt högre hyreskostnader för Lugnetanläggningen.

– Ser vi till kommunstyrelsens verksamheter återfinns den största negativa avvikelsen som kostnadsökningar inom kollektivtrafiken, -19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats, säger Kjell Nyström.

Nämndernas resultat

Falu kommuns styrelser och nämnder visade i bokslutet på positivt resultat på cirka 19 miljoner kronor. Beloppen är ungefärliga och orsakerna i korthet.

  • Socialnämnden -4 miljoner kronor. Ökade volymer och högre kostnader för institutionsplaceringar och köpta öppenvårdsinsatser för barn- och unga samt missbrukare.
  • Omvårdnadsnämnden +1 miljoner. Ökade intäkter bland annat kopplat till reviderad maxtaxa.
  • Barn- och utbildningsnämnden +15 miljoner. Lägre kostnader i för- och grundskola genom bland annat bättre kapacitetsutnyttjande samt ökade intäkter från avgifter inom förskola och fritidshem.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +10 miljoner. Den milda och snöfattiga vintern med lägre kostnader för snöröjning, lägre personalkostnader samt ökade intäkter från parkeringsbolaget är de största anledningarna.
  • Kultur- och fritidsnämnden -6 miljoner. Beror till största delen på högre hyreskostnader än budgeterat för Lugnetanläggningen samt kostnader för iordningställande av tävlingsklar arena för Svenska Skidspelen.

Kommunstyrelsens verksamheter

  • Kollektivtrafiken -19 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats.
  • Serviceförvaltningen fastighet +13 miljoner. I huvudsak kopplat till fastighetsservice med färre vakanta lokaler samt lägre energiförbrukning och snöröjningskostnader.
  • Ledningsförvaltningen +2 miljoner. Lägre personalkostnader med anledning av vakanta tjänster.
  • Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen + 3 miljoner. Verksamhetsanpassningar inför 2017 har gett positiva effekter under 2016.

Sidan uppdaterad 2017-02-08