Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-02-09

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige: Avfallstaxan höjs i år

Avfallstaxan kommer att höjas 2017.

Det var ett av besluten som kommunfullmäktige fattade vid torsdagens sammanträde.

Falu Energi och Vatten AB hade föreslagit vissa justeringar i avfallstaxan för 2017 med en miljöstyrande höjning på tömningsavgiften för det brännbara avfallet.

Något som ledamöterna i kommunfullmäktige gav sitt gehör för.

Höjningen innebär att taxan för villor i genomsnitt ökar med tre procent eller fem kronor i månaden.

För flerbostadshus blir höjningen per kund liten då det är flera lägenheter om samma kärl.

Bakgrunden till höjningen av taxan är att FEV måste kunna täcka ökade kostnader för behandling av komposterbart avfall samt ökade kostnader för hantering av returträ.

Plockanalyser som har gjorts visar att det brännbara avfallet innehåller en stor mängd förpackningar och matavfall.

Därför valde FEV att föreslå en miljöstyrande höjning på tömningsavgiften för det brännbara avfallet.

–Närmare 30 procent av det som slängs i brännbart i dag skulle kunna hanteras som organiskt avfall eller återvinnas, säger ledamoten Ragnar Kroona (S), som också är ordförande i styrelsen för FEV.

– Vi har blivit sämre på att källsortera i Falun, och det är kanske dags att gå ut till hushållen och påminna om hur man blir bättre på att återvinna, menar Patrik Liljeglöd (V).

Nytt naturreservat ska bildas

Kommunfullmäktige tog också ett beslut om att naturreservatet Isalanäset ska bildas.

Isalanäset, cirka 5 kilometer norr om Svärdsjö centrum, är i dag en i princip helt skogklädd halvö som sticker ut i Svärdsjön. Marken är blockrik och kuperad förutom strandzonen längs den sydvästra delen som är mycket flack och långgrund.

Kommunen har klassat Isalanäset som ett särskilt värdefullt naturområde efter metodiken i naturvårdsprogrammet som antogs 2010.

Grunden för klassningen är att området har mycket höga biologiska värden, är tätortsnära samt att det är förhållandevis stort.

– Området innehåller en mycket gammal lövskog som är ganska unik för kommunen. Jag är glad över att det blir en reservatsbildning här, säger Richard Holmqvist (MP).

Området kommer att tillgängliggöras genom en iordningsställd parkering, skyltning samt anläggning av rastplatser och en vandringsled.

Sidan uppdaterad 2017-02-09