Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-18

Simmare under vattnet i en simhall

Förslag på framtidens simhall i Falun

Simhallsprojektet i Falun rullar vidare. Nu finns en badutredning gjord, som pekar ut det bästa alternativet för hur den nya simhallen ska utformas.
– Det finns också med i tjänstemannaförslaget, som sedan ska prövas politiskt, säger Tomas Jons, fritidschef.

Efter en process som pågått sedan våren 2016 har nu Lugnet i Falun AB presenterat en badutredning, gjord av konsultfirman PP arkitekter från Göteborg som har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med simhallar och badanläggningar. Badutredningen har sin utgångspunkt från det inriktningsbeslut som kultur- och fritidsnämnden fattade i januari, och som avgränsades och förtydligades i mars.

– Genom höstens dialogträffar, studieresor och vårens fokusgruppmöten, har vi sett till att säkerställa att alla tillgängliga synpunkter och idéer om Faluns nya simhall kommit fram. Fokusgruppmötena har varit underlag för den behovsanalys som finns i badutredningen, säger Tomas Jons, fritidschef.

Ny simhall - med nya funktioner

Badutredningens förslag, tillika förvaltningens förslag, är att det i den nya simhallen ges plats för nya funktioner som familjebad, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten och två 25 metersbassänger. Omklädningsrummen ska tillgänglighetsanpassas.

Befintligt utebad behålls däremot, och i direkt anslutning till detta placeras nya utrymmen för Relax och familjebad. Meningen är att tillbyggnaden ska göras på den parkeringsyta som i dag finns utanför den gamla entrén till utebadet.

– Att placera tillbyggnaden i direkt anslutning till Sportcenter och utebadet ger mycket goda förutsättningar för att hitta effektiva driftsformer. Placeringen gör också att bad- och simverksamheten kan bedrivas i stort sett opåverkad under hela byggprocessen, vilket känns viktigt, säger Tomas Jons.

Placeringen och behovsanalysen gör dock gällande att vissa verksamhetslokaler (styrkehall, friviktsgym, skyttehall och lokal för Sportbytet) måste byggas om och tas i anspråk för den nya simhallen. Nyuppförda ersättningslokaler kan därför komma att behövas.

Enkel skiss på ett flygfoto där man ser förslaget på en ny simhall inritat

Enkel skiss på det nya simhallsförslaget från PP arkitekter, inritat på ett flygfoto från Lugnet

Ekonomiska kalkyler ska tas fram

Badutredningen gör gällande att driftsnettot för den nya simhallen är indikerat till cirka 13 miljoner kronor per år.

– Men i samarbete med Lugnet i Falun AB ska mer noggranna ekonomiska kalkyler tas fram, om kultur- och fritidsnämnden bestämmer sig för att gå vidare med vårt förslag. Om det blir så, ska även en gemensamt upprättad programhandling för ny simhall presenteras, säger Tomas Jons.

Vid sitt sammanträde på onsdagen beslutade en enig nämnd att gå vidare med förvaltningens förslag.

- Politiskt sett har den här processen gått så bra jag hade hoppats. Det finns en bred samsyn kring vad som behöver göras med simhallen, och jag är glad över att också nämnden var enig i sitt beslut, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Simhallsförslaget ska också upp för beslut i kommunstyrelsen i nästa vecka.

Läs mer om simhallsprojektet och Falubornas påverkan genom en medborgardialog

Sidan uppdaterad 2017-05-24