Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-06-14

Rådhuset

Majoritetens budgetförslag för 2018

Den styrande majoriteten – Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet – har lagt fram sitt budgetförslag för 2018.

Förstärkningar och prioriteringar är i första hand riktade till barn och unga.

Budget för 2018 har ett resultat på 70 miljoner kronor och en reserv för oförutsedda händelser på 29 miljoner kronor.

– Falun är en kommun som hela tiden växer och utvecklas. Men utrymmet för nya resurser är begränsat, och de förstärkningar och prioriteringar som vi från majoriteten gjort 2018 är även fortsättningsvis riktade till barn och unga. Alla barn och elever ska erbjudas möjligheter att uppnå de mål som sätts för förskolan- och skolans verksamheter, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Majoritetspartierna föreslår att barn- och utbildningsnämnden får ytterligare 27,5 miljoner kronor för uppskattade volymökningar samt 3,5 miljoner kronor för ökade hyreskostnader till följd av omfattande ventilationsåtgärder i skollokaler.

Falun växer

– Ett växande Falun gör att det blir allt fler barn inom förskolan och skolan. Behoven växer och det måste vi möta upp på ett bra sätt, och se till att skapa bra förutsättningar, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

I övrigt kan följande noteras kring extra satsningar:

  • Kultur- och fritidsnämnden tillförs 1 miljon kronor till skötseln av världsarvet.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tillförs 250 000 kronor för drift av nya gång- och cykelvägar.
  • Serviceförvaltningen tillförs 400 000 kronor för fortsatt bredbandsutbyggnad.
  • Socialnämnden tillförs ett tillfälligt omställningsstöd på 5 miljoner kronor under 2018 för att minska kostnader för försörjningsstöd och placeringar.
  • Kollektivtrafikens budgetanslag ökas med 6 miljoner kronor för att möta upp det ökade kostnadsläget.
  • Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov har ökats med 19 miljoner kronor för att möta upp osäkerheter kring volymutveckling inom flera verksamheter.

- Jag vill också framhålla att vi anställer fyra ungdomsstödjare, säger Susanne Norberg.

Syftet är att nå unga som är i riskzon för missbruk, kriminalitet, våldsbejakande extremism och/eller annan form av utanförskap som till exempel långtidsarbetslöshet.

Fortsatt hög investeringsnivå

När det gäller investeringsnivån kommer den att vara fortsatt hög några år framöver.

–Investeringsbehovet är fortsatt stort. Vi fortsätter att analysera framtida behov och matchar det mot vilka nivåer som är möjliga att genomföra, säger Susanne Norberg.

Under 2018 beräknas investeringsnivån hamna på 326,1 miljoner kronor och för 2019 beräknas den till 321,6 miljoner kronor.

– En bra välfärd måste få kosta. Vi investerar bland annat i ny Södra skolan och fortsätter att göra ventilation och energieffektiviseringar i andra skolor. Vi bygger nytt vård – och omsorgsboende, nya gruppbostäder och bygger till Risholnsgården med 20 nya lägenheter, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).

Oppositionspartierna har lämnat in egna budgetförslag.

Det är kommunfullmäktige som vid torsdagens sammanträde beslutar om årsplan med budget 2018-2020.

I november sedan finns möjlighet att göra diverse justeringar av budgeten.

Läs de andra partiernas budgetförslaglänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2017-07-11