Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-10-04

Rådhuset

Så är läget med kommunens ekonomi

Falu kommun prognos per 31 augusti visar på ett positivt preliminärt resultat med 72 miljoner kronor för år 2017. Det är cirka 4 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

- Vi gör ett bra positivt resultat och håller budget. En budget i balans skapar bra förutsättningar för att bland annat kunna göra de investeringar som krävs, säger kommunalrådet Susanne Norberg (S).

Skatteintäkterna beräknas bli cirka 13 miljoner kronor högre än budgeterat och reserven för oförutsedda händelser bedöms ge ett överskott med 13 miljoner.

Verksamheterna lämnar både positiva och negativa prognoser, som ger en sammanlagd avvikelse med cirka 23 miljoner.

Socialnämnden visar i nuläget upp ett underskott 26 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar, men ligger ändå högre än budgeterad nivå.

- Våra nämnder arbetar hela tiden med att få ner sina kostnader med stöttning från kommunstyrelsens sida, säger Susanne Norberg.

"Helt oacceptabelt"

Från oppositionens sida säger man så här om delårsprognosen:

- En mycket kort kommentar är att det är helt oacceptabelt att socialnämnden drar över med 30 miljoner kronor. Totalkostnaden för kommunen ökar med sex procent vilket är alldeles för högt, liksom ökningen av lönekostnader med fyra procent. Sådana överdrag och kostnadsökningar är inte hållbart. Till det kommer att majoriteten lägger mycket stora investeringspengar på granit i stadsbilden, samtidigt som vi saknar platser i både barn- och äldreomsorgen, säger oppositionsrådet Mikael Rosén (M).

Faluns befolkningsutveckling är positiv. 31 augusti var vi 494 fler än vid årsskiftet. Totalt är vi 58 202 personer.

Stabil ekonomi i kommunkoncernen

- Ekonomin är relativt stabil i kommunkoncernen men med en hög belåningsgrad. Lånen återfinns främst hos våra affärsdrivande bolag, Falu Energi & Vatten och Kopparstaden. De demografiska behoven bedöms öka snabbare än skatteunderlagt i framtiden varför fortsatt utvecklings- och effektiviseringsarbete är en viktig framgångsfaktor, säger Kjell Nyström, kommunens ekonomichef, som kommenterar nämndernas resultat så här:

Beloppen är ungefärliga och orsakerna i korthet.

Läget i nämnderna

  • Socialnämnden -26 miljoner kronor. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskar men ligger högre än budgeterad nivå. Högre kostnader återfinns för institutionsplaceringar och köpta öppenvårdsinsatser för barn- och unga.
  • Omvårdnadsnämnden. Nollresultat
  • Barn- och utbildningsnämnden +0,8miljoner.
  • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden +6,1 miljoner. Lägre kostnader inom trafik och mark till följd av lägre vinterväghållningskostnader, ökade intäkter från Falu-P för parkeringsavgifter samt lägre kostnader för beläggningsarbeten
  • Kultur- och fritidsnämnden -0,7 miljoner.

Kommunstyrelsens verksamheter

  • Kollektivtrafiken -14 miljoner kronor. Detta till följd av högre kostnader hos Dalatrafik än vad som budgeterats.
  • Serviceförvaltningen fastighet + 13 miljoner. I huvudsak kopplat till fastighetsservice med färre vakanta lokaler samt lägre energiförbrukning och snöröjningskostnader.
  • Ledningsförvaltningen -0,4 miljoner. Övergången till nytt personalsystem har inneburit merkostnader.
  • Arbetsmarknads-, integrations- och kompetensförvaltningen -3,5 miljoner. Återfinns främst mot gymnasial vuxenutbildning.
Sidan uppdaterad 2017-10-04