Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-10-26

Ny detaljplan medger utbyggnad av galleria

Ny detaljplan medger utbyggnad av galleria

En ny detaljplan, som nu går vidare för granskning, möjliggör att bygga ut Bergströms galleria på en del av Östra Hamngatan. Tillbyggnaden skulle kunna gestaltas som illustrationen ovan visar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade vid sitt senaste sammanträde flera ärenden gällande olika detaljplaner att hantera.

Detaljplanen för området vid Faluån (Årummet) har till syfte att möjliggöra förändringar i den offentliga miljön mellan Klabbron och Falubron och längs med Falugatan.

Om detaljplanen går igenom kommer det att finnas möjlighet att placera mindre kiosker i gaturummet utmed Östra Hamngatan och Falugatan samt att lägga bryggor utmed Faluåns kajer och mindre serveringar på åns vatten.

- Planen ger också möjlighet att bygga ut Bergströms Galleria på en del av nuvarande Östra Hamngatan, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S), nämndordförande.

Entréer ut mot Östra Hamngatan

Den eventuella påbyggnaden ges användningsbestämmelse Centrum, vilket inkluderar såväl handel, butiker, kontor, caféer, restauranger med mera. För att öppna upp byggnaden mot Årummet införs en planbestämmelse som säger att byggnadens entréer ska placeras mot Östra Hamngatan.

Även detaljplanen för nya kvarteret Rödbro går vidare till granskning. En befintlig plan finns för byggande av handel och kontor, men den kompletteras nu med möjligheten för bostäder längs Åsgatan och vid Knutpunkten.

Nya bostäder i Sundborn

Detaljplanen för skolan och nya bostäder i Sundborn godkände nämnden för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige.

- Planarbetet har pågått under ganska lång tid och kring bostadsdelen har många frågor kring utformning, kulturlandskap, buller och senast dagvatten hanterats. Då det är prioriterat att öka bostadsbyggandet även i landsbygden är planen viktig och vi hoppas nu att den kan vinna laga kraft, säger Jonny Gahnshag.

Sidan uppdaterad 2017-10-26