Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

En bild av en ordförandeklubba på ett bord tagen ovanifrån

Beslutat av kommunfullmäktige 12 maj

Kommunfullmäktige hade den 12 maj sitt fjärde sammanträde för året. Här hittar ni ett urval av de beslut som fattades.

Nu är det klart hur nämndstrukturen i Falu kommun kommer att se ut under kommande mandatperiod. Den nya nämndstrukturen följer den förvaltningsstruktur som infördes 1 januari 2021.

Den nya nämndstrukturen kommer att gälla från och med den 1 januari 2023. Efter valet tillträder den nya kommunstyrelsen från den 9 november 2022.

En nyhet är att en servicenämnd kommer att inrättas i stället för det serviceutskott som funnits de senaste mandatperioderna.

En del i beslutet kring nämndstrukturen är också att barn- och familj samt familjerätt kommer att föras över till barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville att de delarna skulle finnas kvar under socialnämnden.

I beslutet kring nämndstrukturen fastslogs också hur många ledamöter som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och nämnder kommer att ha under nästa mandatperiod:

 • Kommunfullmäktige: 61.
 • Kommunstyrelsen: 15.
 • Ledningsutskott: 7.
 • Utvecklingsutskott: 7.
 • Valnämnd: 6.
 • Barn- och utbildningsnämnd: 13.
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd: 13.
 • Kultur- och fritidsnämnd: 11.
 • Servicenämnd: 9.
 • Myndighetsnämnden: 7.
 • Arbetslivs- och socialnämnd: 11.
 • Omvårdnadsnämnd: 13.

Bra resultat för Falu kommun 2021

Kommunfullmäktige beslutade också att godkänna Falu kommuns årsredovisning för 2021.

Kommunens resultat för 2021 uppgick till drygt 160 miljoner kronor. Det starka resultatet förklaras till stor del av statsbidrag till följd av pandemin samt högre skatteintäkter.

Under året var kostnaden för kommunens investeringar 305 miljoner kronor.

Antal anställda i kommunen uppgick per den 31/12 2021 till 4 914 personer.

Befolkningen i Falun uppgick vid årsskiftet till 59 828 personer, vilket är en ökning med 300 jämfört med 2020.

Får utökad investeringsram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får utöka sin investeringsram för 2022 med 5,3 miljoner kronor, efter enigt beslut i kommunfullmäktige.

Det behövliga tillskottet beror på fördyringar gällande projekt gång- och cykelväg Korsnäsvägen.

Investeringskostnaden för projektet uppgår till 16,7 miljoner kronor och projektet har också fått ett igångsättningstillstånd.

Kopparstaden får sälja tomter

Kommunfullmäktige beslutade att Kopparstaden får sälja fem tomter i Surbrunnshagen.

Kopparstaden har tagit fram en, av bolagets styrelse godkänd, fastighetsutvecklingsplan för det aktuella området.

Planen identifierar tomter som är lämpliga att sälja till andra aktörer för att förbättra utvecklingen av området och få en större del av olika bostadstyper i området.

Kopparstaden tillåts också att för detta ändamål införskaffa och avyttra aktiebolag/dotterbolag om köpare av tomterna önskar genomföra transaktionen i bolagsform.

Kommuntidningen kommer inte tillbaka

Miljöpartiet hade i en motion föreslagit att Falu kommun ska undersöka möjligheten att så snart som möjligt återinföra kommuntidningen Vårt Falun, som lades ner 2019 som ett led i det besparingsprogram som togs fram då.

Kommunfullmäktige valde dock att avslå motionen. Det var bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ville se att tidningen kom tillbaka.

Motionen avslogs bland annat med motiveringen att webbplatsen, falun.se, ska vara navet i den externa kommunikationen och att en återstart av Vårt Falun skulle innebära en kostnadsökning på upp emot en miljon kronor.

Omdebatterat beslut revs upp

Kommunfullmäktige tog också det formella beslutet om att upphäva beslutet som man själva fattade den 7 april i år gällande avgifter inom sektionen Vuxenstöd Ifo arbetslivs- och socialförvaltningen.

Förslaget innebar bland annat att avgifter skulle omfatta sektionens kvinnofridsboende och skyddade boenden.

Något som blev omdebatterat och som fick Falualliansen att backa.

Nu rivs beslutet upp och tidigare situation gäller.

Diverse valärenden genomförda

Kommunfullmäktige beslutade också om diverse valärenden:

 • Jessica Wide (S) kommer att ersätta Anna Strindberg Lennhed (S) som 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.
 • Jan E Fors (M) är ny ledamot i kommunstyrelsen efter Katarina Gustavsson (-).
 • Catharina Enhörning (M) kliver in som 1:e vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter Katarina Gustavsson (-). Jan E Fors (M) är ny ledamot i nämnden.
 • Laila Edholm (S) är ny ledamot i socialnämnden.
 • Per Pettersson (C) är ny ledamot i omvårdnadsnämnden.
Sidan uppdaterad 2022-05-13