Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på Lugnetloggan

Torrlagd simhall får ny verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden tog vid sitt senaste sammanträde ett inriktningsbeslut om att fortsättningsvis hyra lokaler i den gamla simhallen på Lugnet.

Det nya badhuset på Lugnet invigs den 17 december. Något som också innebär att den gamla simhallen inte längre kommer att användas för vattenverksamheter.

Simhallen kommer i stället att byggas om för annan och torr verksamhet.

– Den gamla simhallen kan i framtiden användas både av Falu kommun och hyras ut till externa aktörer. Kultur- och fritidsnämnden ser för sin del möjligheter att använda delar av lokalen till öppen verksamhet med fokus på barn och ungas fritid samt främja fysisk aktivitet. Inriktningsbeslutet är inte ett konkret eller definitivt beslut, utan innebär att nämnden beslutar i vilken riktning fortsatt utveckling ska ske. Fler beslut som är mer detaljerade kommer att behövas i framtiden, säger nämndordförande Svante Parsjö Tegnér (L).

I samverkan med andra förvaltningar och bolaget Lugnet i Falun AB (Lufab) ska en attraktiv mötesplats skapas i linje med Lugnetstrategins prioriterade aktiviteter.

I Lugnetstrategin slås det bland annat fast att en prioriterad aktivitet är att skapa bättre förutsättningar och anläggningar för spontan rörelse. Lugnetstrategin har också fokus på att området Lugnet ska bidra till falubornas hälsa, idrottsvänlig utbildningsmiljö samt vara ett attraktivt besöksmål.

Konstpolicy med riktlinjer

Kultur- och fritidsnämnden tog också ett beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta en konstpolicy med riktlinjer.

Den innebär bland annat:

  • Tydliga riktlinjer och samverkan mellan kommunala förvaltningar gällande konstverksamhet så att den blir till glädje och nytta för faluborna. Det offentliga rummet ska vara väl utformat och gestaltat.
  • 1 procent av entreprenadsumman vid byggprojekt ska reserveras för konstnärlig gestaltning.
  • Konst ska köpas in från professionella konstnärer. Vid urval av konst och vid konstnärlig gestaltning i samband med byggprojekt ska kvalitén vara avgörande. Vid inköp ska personer med kompetens inom konstens område stå för urvalet och politiker ska hålla sig på "armlängds avstånd". Konsten ska vara fri.

Periodrapport pekar på nollresultat

Periodrapporten visar på ett nollresultat för år 2022.

Höjda kostnader för el och minskade intäkter på grund av eftersläpande pandemieffekt, det vill säga färre bokningar av idrottshallar och färre besök på simhallen påverkar negativt.

Ramtillskott för nya badhuset som inte hunnit utnyttjas påverkar positivt.

Folkteatern i Dalarna får pengar

I juni bjöd nämndordförande in Folkteatern i Dalarna till nämnden. De presenterade sin verksamhet och ett önskemål om att få stabilare förutsättningar för att vara en fri teatergrupp.

Nämnden beslutade vid sammanträdet i oktober om att ge bidrag på 300 000 kronor till Folkteatern i Dalarna. De kommer att söka liknande bidrag från Borlänge och Region Dalarna. Därefter kan de få stöd på drygt 1 miljon kronor från Statens kulturråd.

– En förutsättning för det är att vi går in med kommunalt stöd. Kultur- och fritidsnämnden anser att Folkteatern i Dalarna är en relevant aktör för Falu kommun att stötta och ser därför positivt på att stödja verksamheten ekonomiskt, säger Svante Parsjö Tegnér.

Positiva till att ta över Lugnets naturreservat

Vid sammanträdet i oktober svarade nämnden på en remiss om nya föreskrifter och skötselplan för Lugnets naturreservat samt förslag till att kommunen tar över reservatet från länsstyrelsen.

Nämnden är positiva till förslaget.

– De nya föreskrifterna är tydligare och mer lättolkade. De innebär även ett ökat skydd av det småskaliga jordbrukslandskapet med åker, äng och hage som har sina historiska rötter i medeltiden. Tidigare föreskrifter innebar att jordbrukslandskapet så långt som möjligt ska bibehållas men nu blir formuleringen bibehållas och så långt som möjligt stryks. Nu likställs skyddet av odlinglandskaper med reservatets andra syften att vara ett område för idrott kopplat till Lugnetanläggningen och ett närströvområde, säger Svante Parsjö Tegnér.

Sidan uppdaterad 2022-11-21