Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Bild på entrén med Sporthallen i röda bokstäver ovanför densamma.

Lugnets sporthall

Skidspelen får använda sporthallen

Svenska skidspelen kommer även i år att få använda sporthallen på Lugnet under sin tävlingsvecka. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2021 om en policy för evenemang på Lugnet. Policyn är ett styrande dokument för hur förvaltningen ska agera vid förfrågningar om evenemang. Policyn anger att under perioden oktober till mars ska inge evenemang genomföras i den stora sporthallen, som inrymmer fyra planer.

Undantag kan dock göras efter beslut av nämnden.

Vid sitt senaste sammanträde beslutade nämnden att göra ett avsteg från policyn och upplåta sporthallen till Svenska skidspelen under genomförandet av årets världscuptävlingar, som genomförs under vecka 11, den 17-19 mars. Vänsterpartiets ledamot yrkade på avslag.

– Bakgrunden till beslutet är att det skulle få negativa ekonomiska konsekvenser i miljonklassen för Falun om inte skidspelen får använda sporthallen, säger nämndordförande Fredrik Persson (S).

Det finns en överenskommelse mellan Falu kommun och Svenska skidspelen AB om att kommunen ska leverera en tävlingsklar arena. För att erbjuda både funktionärer och besökare möjlighet att köpa lunch, ta del av seminarier och erbjuda afterski behövs en större lokal för ändamålet. I det här fallets Lugnets sporthall.

Ärendet fick två beslut. Den andra beslutspunkten ändrades under sammanträdet, efter tilläggsyrkande från Liberalerna och ajournerat möte, till: ”Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att finna bästa möjliga alternativlösningar för de föreningar som påverkas av beslutet samt föra diskussioner med berörda parter för att hitta de bästa lösningarna inför framtida tävlingar för såväl berörda föreningar som det lokala näringslivet”.

Konstverk ska pryda Dikarbacken

Kultur- och fritidsnämnden beslutade också att nämnden ska ansöka om att få 300 000 kronor ur Stiftelsen Falu Sparbanks fond för stadens prydande med konstverk.

Pengarna ska användas till ett konstprojekt som planeras resultera i en skulptur som kommer att sitta längs stigen i Kulturreservatet Dikarbacken.

Vilken konstnär som ska uppföra uppdraget kommer att utses genom en skisstävling.

– Summan är tänkt att komplettera de 100 000 kronor som redan är avsatta från kommunen genom den så kallade ”enprocentsregeln”, säger Fredrik Persson.

Kommunantikvarie Elsa Röing fanns på plats för att berätta med om det kommunala kulturreservatet. Det kommer bland annat att bli ett besökscentrum, parkeringsplats, förbättring av det befintliga stigsystemet och nytt skyltprogram.

Mindre intäkter och ökade kostnader 2022

Kultur- och fritidsnämnden också att godkänna verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2022.

För 2022 redovisar nämnden ett underskott på närmare 10 miljoner kronor, som huvudsakligen förklaras av uteblivna intäkter, ökade elkostnader, extra bidrag till föreningsverksamhet och oförutsedda kostnader inom IT-området och behov av reparationer.

Pandemin och dess restriktioner märktes bland annat genom färre genomförda evenemang och lågt besöksantal på bad samt låg beläggning i sporthallar.

Sidan uppdaterad 2023-02-20