Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild på kommunalråden Anders Lindh och Liza Lundberg som sitter vid ett bord

Faluns styrande majoritet, Moderaterna och Socialdemokraterna, har presenterat sitt förslag till budget 2024-2026. På bilden ses kommunalråden Anders Lindh (M) och Liza Lundberg (S).

Majoriteten har presenterat sitt budgetförslag

Den politiska ledningen i Falu kommun – Socialdemokraterna och Moderaterna – har nu presenterat sitt förslag till budget 2024-2026.

Det politiska styrets principer för budgetarbetet har varit att värna om kärnverksamheten, prioritera satsningar som på sikt leder till effektiviseringar, och att utgå från nivån för vad som krävs enligt lag.

– Att värna om kärnverksamheten innebär för oss att värna om de välfärdstjänster som ligger våra kommunmedborgare närmast. Jag menar då barnomsorg, skola och äldreomsorg, säger Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Falu kommun finns ett uppsatt mål om att årsresultatets andel av skatt och statsbidrag ska vara minst två procent. I budgeten för 2024, vars beslutade ramar i november ligger kvar, ligger det budgeterade resultatet på 29 miljoner kronor, eller 0,7 procent.

– Enkelt uttryckt, vi befinner oss i ett tufft ekonomiskt läge, inte minst gäller det 2024. Det ser något bättre ut 2025 och 2026, säger Liza Lundberg.

Nya satsningar på förskolan och skolan

Den politiska ledningen aviserar nya satsningar på förskolan och skolan. Barn- och ungas framtid prioriteras.

– Både den volymökning som aviseras och uppstarten av resursskolan möjliggörs kommande verksamhetsår. Höjd grundbemanning inom förskolan möjliggörs genom omprioriteringar inom den egna verksamheten, säger Liza Lundberg.

En satsning på att säkerställa en god arbetsmiljö för de anställda inom äldreomsorgen görs också. Grundbemanningen ska tryggas och för de anställda införs arbetsskor.

– Omsorgens bemanning är en utmaning och kommer att förvärras om inte åtgärder vidtas. Här behöver ett arbete göras för att trygga bemanningen och minska antalet övertidstimmar, säger Liza Lundberg.

Digital utveckling prioriteras

En ny prioriterad satsning handlar om digital utveckling. En satsning på 3 miljoner kronor görs under 2024 för att öka 2025 och 2026.

– Vår organisation behöver ta steg för att bli mer digital. Det handlar både om att effektivisera vår organisation för att lösgöra mer tid för de uppgifter där kontakt med människor är nödvändig, och om att stå rustade inför framtiden. Trycket på vår välfärd kommer att förändras inom loppet av några mandatperioder. Ska vi klara den utmaningen, måste omställningen börja nu, säger Liza Lundberg.

Investeringsbudget på fortsatt hög nivå

Ser man till investeringsbudgeten så fortsätter den att ligga på en hög nivå. Inom ramen för investeringsbudgeten finns nya skolor och förskolor, resursskola, nya vård- och omsorgsboenden, fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar samt säkra skolvägar och flödeshöjande åtgärder på Korsnäsvägen.

–När omgivningarna drar i handbromsen är det viktigt att Falu kommun genom sina investeringar bidrar till att de ekonomiska hjulen fortsätter att snurra. En viktig princip för det fortsatta arbetet med investeringsbudgeten är att när 500 miljoner kronor uppnåtts för ett kalenderår, så kommer inga igångsättningstillstånd att ges, säger Liza Lundberg.

Verksamheter måste se över sina kostnader

Sett till den styrande majoritetens budgetförslag, kommer samtliga verksamheter att få i uppgift att se över sina kostnader för att säkerställa en ekonomi i balans.

Förutom nämndspecifika åtgärder, kommer ett särskilt fokus att läggas på processer som berör fler nämnder. Detta för att hitta områden där man tillsammans kan hitta kostnadsminskningar.

– Ett nödvändigt steg blir att granska verksamheter utifrån perspektivet vad av de det som görs i dag ligger inom ramen för vad som är lagstadgat, säger Liza Lundberg.

Kommer ni att behöva varsla personal av ekonomiska skäl?

– Min gissning är ja, det vore oärligt att säga något annat. I vilken storleksordning kan jag inte svara på idag. Budgetens största kostnad är personal, det går inte att komma runt. Det vi säger till verksamheterna med den här budgeten är - håll budget. Sannolikt innebär det att de kommer att behöva minska i personal. Verksamheterna har signalerat att de behöver 150 miljoner kronor, vi fördelar ut cirka 40 miljoner kronor. Det är klart att det får konsekvenser för personal, säger Liza Lundberg.

Budgeten är inte fackligt förhandlad ännu, den förhandlingen är inplanerad att ske nu på fredag.

Här kan du läsa hela budgetförslaget Pdf, 1 MB.

Sidan uppdaterad 2023-05-29