Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sommarbild över torget och Rådhuset

Granskning av servicenämnden är nu klar

På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG granskat styrning, ledning och uppföljning inom servicenämndens verksamhet. Revisionsrapporten är nu inlämnad och klar.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024. Syftet med granskningen har varit att bedöma om servicenämnden har en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Servicenämnden ansvarar för serviceförvaltningen med cirka 370 medarbetare och omsätter cirka 700 miljoner kronor om året.

Under 2023 framkom det indikationer på att det fanns brister i styrningen, ledningen och kontrollen av nämndens verksamhet. Saker som gjorde att revisorerna bedömde att en granskning var motiverad.

KPMG fick i uppdrag att göra en granskning och deras samlade bedömning, utifrån granskningens syfte, är att servicenämnden delvis har en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

I sin samlade bedömning pekar KPMG bland annat på att nämnden endast delvis har aktuella styrdokument och att de endast tillämpas delvis i verksamheten. Vidare pekar man på att nämnden haft även allt väsentligt fastställda beredningsrutiner/ärendehanteringsrutiner men att dessa endas delvis möter de förtroendevaldas behov och önskemål.

Samarbetsklimatet måste bli bättre

I rapporten framhåller också KPMG att det inte heller finns ett ändamålsenligt samarbetsklimat inom nämnden och att samarbetsklimatet mellan nämnd och förvaltning endast är delvis ändamålsenligt för att gemensamt nå beslutade mål och en väl fungerande verksamhet. Både nämndens ledamöter och tjänstepersoner som närvarat vid nämndens sammanträde vittnar om brister i samarbetsklimatet.

Nämnden har i allt väsentligt säkerställt att verksamheten har tillräckliga resurser för att nå mål och krav enligt interna beslut, men haft svårt att nå en budget i balans. KPMG gör bedömningen att nämnden agerat korrekt och begärt budgetkompensation för att nå ekonomisk balans.

Revisionen rekommenderar kommunfullmäktige att begära in ett yttrande över revisionsrapporten från servicenämnden, där man önskar en redogörelse över beslutade åtgärder med tidsperspektiv.

Utifrån resultatet av granskningen kommer kommunrevisionen/KPMG med olika rekommendationer till servicenämnden/kommunstyrelsen. Totalt omfattar listan 12 olika punkter.

Bland annat rekommenderar man nämnden att säkerställa att nyligen införda beredningsrutiner efterlevs för att säkerställa tjänstepersonernas självständighet och beslutsunderlagens kvalitet. Vidare att nämnden vidtar åtgärder för att samtalsklimatet vid nämndens sammanträde är acceptabelt.

– Jag ser positivt på den genomförda KMPG-rapporten och välkomnar de förbättringsförslag som revisionen har identifierat och vi har redan börjat agera genom att utveckla en handlingsplan som ska säkerställa bättre rutiner och samarbetsklimat. Vi ser framåt med optimism och har nu bättre förutsättningar att nå en budget i balans, tack vare kommunfullmäktiges beslut om ökad finansiering för 2025-2027, säger nämndordförande Paula Aspfors (S).

Här finns hela granskningsrapporten att läsa Pdf, 808.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-07-01