Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Rådhuset i sol

Granskning av kultur- och fritidsnämnden

På uppdrag av Falu kommuns revisorer har KPMG granskat styrning, ledning och uppföljning inom kultur- och fritidsnämnden. Revisionsrapporten är nu inlämnad och klar.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2024. Syftet ned granskningen har varit att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden ska organisera och ansvara för de fritidsverksamheter och kulturverksamheter som tillhör nämndens verksamhetsområde.

Under 2023 framkom det indikationer på att det fanns brister i styrningen, ledningen och kontrollen av nämndens verksamhet. Saker som gjorde att revisorerna bedömde att en granskning var motiverad.

KPMG fick i uppdrag att göra en granskning och deras samlade bedömning utifrån granskningens syfte, är att kultur- och fritidsnämnden delvis har en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten.

Följer fastställd process

I sin samlade bedömning pekar KMPG bland annat på att nämnden har i allt väsentligt aktuella styrdokument som tillämpas i verksamheten, och att nämnden följer den av kommunen fastställda processen för styrning, ledning och uppföljning av nämndens samtliga ledningsområden, vilken ger förutsättningar för en effektiv verksamhet.

Däremot ser KMPG endast delvis finns fastställda beredningsrutiner samt att dessa delvis möter de förtroendevaldas behov av önskemål.

KPMG pekar också på i sin bedömning att det finns strukturer och arbetssätt som riskerar att medföra att vissa ärenden och frågor inte inkluderas på nämnden och därför riskerar att nämndens ansvar enligt reglementet inte kan upprätthållas. KPMG ser också att det finns behov av att tydliggöra rollerna mellan politik och förvaltning, och säkerställa att den politiska styrningen i nämnden dels sker i enlighet med kommunallagen och praxis för den demokratiska processen.

Det fanns inte heller ett samarbetsklimat inom nämnden samt mellan nämnd och förvaltning som skapar förutsättningar för att gemensamt nå mål och en väl fungerande verksamhet.

Yttrande till kommunfullmäktige

Revisionen rekommenderar kommunfullmäktige att begära in ett yttrande över revisionsrapporten från kultur- och fritidsnämnden, där man önskar en redogörelse över beslutade åtgärder med tidsperspektiv.

Utifrån resultatet av granskningen kommer KPMG med olika rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

Bland annat rekommenderar man att säkerställa att det under året ges tillfälle för nämnden att förslagsvis representanter från nämndens presidium, samt förvaltningsledningen att gemensamt planera för nämndens centrala frågor/områden ska hanteras på medellång (år) och på lång sikt (flera år).

Här finns hela granskningsrapporten att läsa Pdf, 636.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-07-02