Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Underrättelse detaljplan vårdboende, trygghetsboende mm Björkvägen/Lumshedsvägen i Borgärdet Svärdsjö

En ny detaljplan har upprättats för vårdboende, trygghetsboende med mera vid Björkvägen/Lumshedsvägen i Borgärdet Svärdsjö. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flexibilitet för framtida förändringar av lokalbehovet genom att tillåta främst olika typer av offentlig service och kontor. Därutöver syftar detaljplanen även till att möjliggöra för olika former av boende på fastigheten. Detaljplanen gör det möjligt att bygga på delar av befintlig byggnad med en våning samt att uppföra ny bebyggelse inom den östra delen av området som planeras som två nya sammanlänkade bostadshus för trygghetsboende.

Detaljplanen bedöms vara förenligt med översiktsplanen. I Översiktsplan FalunBorlänge ingår området i tätorten Svärdsjö, som är utpekad som en av kommunens serviceorter.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-19 § 71, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för utökat förfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet att under tre veckors tid lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Vart granskningshandlingarna finns tillgängliga

Under granskningstiden finns granskningshandlingarna tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu. På grund av rådande pandemi har vi tyvärr inte möjlighet att hänga handlingarna i offentliga lokaler. Om du vill få pappersexemplar av handlingarna kontaktar du Falu kommun via Kontaktcenter på telefonnummer 023–830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Granskningen pågår från och med 5 maj till och med 26 maj 2021.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 26 maj 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DP vårdboende Svärdsjö MSN 0373/19.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: via Kontaktcenter på telefon: 023-830 00 eller e-post: kontaktcenter@falun.se.

Sidan uppdaterad 2021-05-05