Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Underrättelse om granskning detaljplan för förskola och vårdbostäder vid Blomstervägen

Detaljplan för förskola och vårdbostäder vid Blomstervägen

En ny detaljplan har upprättats för området vid förskolan vid Blomstervägen. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva förskola och bygga vårdbostäder i området. Den nya byggnaden för vårdbostäder föreslås placeras i östra delen av planområdet.

Detaljplanen bedöms vara förenligt med översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan. I den fördjupade översiktsplanen ingår området i Britsarvet – Hästberg med markanvändningen bostäder och samhällsservice. Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-18, § 158, efter genomfört samråd, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning enligt reglerna för standardförfarande. Detta innebär att berörda får möjlighet under minst två veckors tid att lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu
  • Kontaktcenter, Stadshuset, Slaggatan 3D, Falun, under ordinarie öppettider

Välkommen på allmänt möte den 30 november kl 18.00 – 19.00 på Mariagården, Seminariegatan 1.

Granskningen pågår från och med 17 november till och med 17 december 2021.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 17 december 2021:

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Blomstervägen MSN 0375/18

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-11-17