Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för handel mm inom fastigheten Majoren

Inbjudan till samråd

Detaljplan för

handel mm inom fastigheten Majoren och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för livsmedelsförsäljning och med möjlighet till en ny byggnad för en snabbmatsrestaurang inom fastigheten Majoren 1. Detaljplanen tillåter idag handel med skrymmande varor vilket även den föreslagna detaljplanen fortsättningsvis kommer att tillåta. Detaljplaneförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Undersökningen ingår i planbeskrivningen under egen rubrik. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vart samrådshandlingarna finns tillgängliga

Under samrådstiden 2022–05–13 till 2022–06–26 finns samrådshandlingarna tillgängliga på: www.falun.se/planerjustnu Länk till annan webbplats.. Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023–83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Välkommen på digitalt samrådsmöte

Vi bjuder in till ett digitalt samrådsmöte där vi kort presenterar planförslaget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

Tid: onsdagen den 15 juni kl. 18:00-18:30.

Plats: Digitalt möte på Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på www.falun.se med en länk till den digitala träffen

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Majoren MSN 0156/20

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende. Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/ boende. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2022-05-13