Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplan för bostäder vid Surbrunnsvägen

Inbjudan till samråd

Detaljplan för

Bostäder vid Surbrunnsvägen

och tillhörande undersökning av betydande miljöpåverkan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för flerbostadshus öster om Surbrunnsvägen. Detaljplanen ska vara hållbar över tid varför en flexibel användning föreslås, utöver bostäder medges vårdboende, parkering samt att centrumfunktioner kan ordnas i byggnadernas entréplan. Detaljplaneförslaget stämmer inte överens med gällande översiktsplan. Men området ligger strategiskt för bostadsbyggande, och angränsar direkt till utbyggnadsområdet Surbrunnshagen där bostäder byggs.

Undersökningen ingår i planbeskrivningen under egen rubrik. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Under samrådstiden 2022-05-25 till 2022-07-06 finns samrådshandlingarna tillgängliga på: www.falun.se/planerjustnu Länk till annan webbplats.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Välkommen på öppet hus

Onsdagen den 8:e juni finns vi på plats i Kopparstadens lokal på Surbrunnsvägen 18, kl 18.00 presenterar vi kortfattat planförslaget och ni har möjlighet att ställa frågor. Strax efter kl 18.30 finns det möjlighet att följa med ut och titta på platsen i verkligheten.

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Surbrunnsvägen MSN 0461/19

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende. Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/ boende. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023–83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Information om personuppgifter

Falu kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera detaljplan. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning.

De personuppgifter som behandlas finns i inkomna och upprättade offentliga handlingar. Miljö- och samhällsbyggnads­nämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna skyddas genom adekvata tekniska och organisatoriska skydd.

Vid kontakt med Falu kommun blir uppgifterna allmän handling och hanteras enligt svensk lagstiftning. På www.falun.se Länk till annan webbplats. finns mer information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter och allmänna handlingar.

Du har enligt dataskyddsförordningen, GDPR, rättigheter gällande behandling av dina personuppgifter. Läs om detta på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats. eller kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via e-post: kontaktcenter@falun.se eller telefon 023-830 00

Sidan uppdaterad 2022-05-25